Ochrona rodzina

Ochrona rodzin 1

Rodzina ma historię praw człowieka i rozwoju państwa przed siebie stworzonym społeczności, który ma zasady moralne.

Rodzina z najważniejszych węgierskich zasobów krajowych. Podstawową jednostką społeczeństwa, rodziny, narodu, i gwarantuje przetrwanie osobowości ludzkiej rozwijającej środowiska naturalnego, które państwo musi przestrzegać.

Rodzina rośnie w bardziej bezpieczne w porównaniu do innych opcji. Rodzina stworzyła solidny fundament dla małżeństwa, jaką jest miłość i szacunek do siebie opiera się na życiu społecznym, więc zawsze zasługuje na szczególne uznanie. Wypełnia rolę rodziny, matka i ojciec trwały i istotny związek z dzieckiem jest wspólna odpowiedzialność i stale rozwijany.

Narodziny i rozwój dzieci w rodzinie, nie ma zrównoważonego rozwoju i wzrostu gospodarczego. Posiadanie dzieci nie powoduje w rodzinie popadnięciem w ubóstwo.

Osoby działające w harmonii, nie ma dobrze funkcjonujący społeczeństwo.

Życie rodzinne szczególne znaczenie w międzypokoleniowej – włączając dziadków i wnuków – między stosunków.

Państwo pomaga w pracy i życia rodzinnego.

Rodzin do ochrony i poprawy dobrostanu rodzin państwa, samorządów, organizacji pozarządowych, mediów i dostawców usług jest odpowiedzialny za wszystkich podmiotów gospodarczych. Osiągnięcia tych celów, kościoły także zwrócić szczególną uwagę.

Parlament tych wszystkich wartości, aby zachować i wzmocnić go, a do rodzin Ochrona i dobrostan zwiększenie przewidywalne i bezpieczne otoczenie regulacyjne dla podstawowego ścigania, Podstawowe L Law) (3) następującego aktu:

Ja Rozdział

Cele i zasady

Pierwszy § (1) państwa – w ich własnej godności i wartości z powodu – ochrony rodziny i instytucji małżeństwa.

(2) Dźwięk związek rodzinny jest szczególnie ważne dla ochrony fizycznego, umysłowego i duchowego zdrowia jest chroniony.

(3) Państwo zapewnia przetrwanie narodu procesów społecznych zgodnie z prawem odrębnej wsparcia mającego dzieci, i pomaga rodzicom realizację intencji rozrodczym.

(4) stan – w celu zapewnienia, że ??wszystkie dzieci w rodzinach, które mogą – poprzez promowanie przyjęcie i szybkie, w rozsądnym czasie, mając na uwadze interesy proces adopcyjny i decyzje.

Drugi § (1) środki oparte wsparcia społecznego dla rodzin oddzielone ellátórendszertől eksploatowane. Państwo jest przede wszystkim odpowiedzialny za wychowanie dzieci w formie dotacji, aby pomóc. Państwo dąży do rodzin z małoletnimi dziećmi w budynku domu i warunków mieszkaniowych gwarancji.

(2) Węgry w czasie budżetu czynników planowania zaliczek wymienionych w rodzin wspierających.

Trzeci § (1) życie nienarodzonych od koncepcji ochrony i poszanowania, a zgodnie z odrębnej ustawy jest uprawniona do wsparcia.

(2) wartość ludzkiego życia, zdrowego stylu życia i przygotować się do małżeństwa, para dobrych relacji i życia rodzinnego, wiedzy na temat podstawowych i średnich instytucji edukacyjnych nauczających temat.

4-ty § (1) pracownik, rodzic ma prawo do umieszczenia dziecka w czasie trwania czasu pracy o pomoc państwa.

(2) stan moll opieki dziennej dla dzieci, nadzór związany z potrzebami rodzin elastycznie dostosować, aby ułatwić świadczenie usług na rzecz dziecka w rodzinie zastępczej, udziału w zatrudnieniu.

(3) Państwo zachęcać i wspierać, zwłaszcza z małymi dziećmi w małej społeczności, sytuacji rodzinnej opieki dziennej i nadzoru.

5-szy § Ustawa ta ma na celu ochronę dzieci i dostawców usług medialnych są niezbędne do świadczenia usług do instytucji małżeństwa i rodziny i dziecka, szacunek dla wartości nauczania. Państwo zachęca rodziny i wychowywaniu dzieci wartości emisji, zawartości multimedialnej prezentacji. Usług medialnych jest używany do naruszenia popełnionego przez konkretnych środków prawnych.

6-gi § (1) Państwo promować i wspierać rodzinę przyjazne podejście do budowania i utrzymania życia społecznego i gospodarczego we wszystkich dziedzinach.

(2) Państwo zapewnia, że ??życie rodzinne związane z uproszczeniem procedur administracyjnych, a jednocześnie dążyć do wspierania rodziny zasługują, usługi z minimalnym obciążeniem administracyjnym, jest w stanie korzystać.

II. Rozdział

Sytuację rodzinną oraz prawa i obowiązki wynikające z głównym

Pierwszy Stan rodzinny z

7-sze § (1) Rodzina jest naturalną osoby emocjonalne i wspólnoty gospodarczej wdrożyć system relacji, w ??którym mężczyzna i kobieta na podstawie małżeństwa lub pokrewieństwa liniowej lub rodziny otrzymującego kurateli.

(2) liniowa pochodzenie albo przyjęcie relacji jest tworzony.

Drugi Prawa do dziedziczenia

8-sza § (1) brak dziedziczenia, rozporządzenie testamentowe (dalej jako prawowitego dziedziczenia) zależy głównie od relacji dziedziczenia prawa pomiędzy stopniem Lineal lub zabezpieczenia związane lub związane z przyjęciem małżonka i kwalifikowalnych.

(2) Państwo dziedziczenia i innych osób prawnych tylko (1), o której mowa w osoby braku miejsca.

(3) małżonek zmarłej wdowy regulowane przez odrębne prawa publicznego.

(4) jest uprawniony do zachowku, leszármazóját spadkodawcę, małżonka i rodziców, jeśli dziedziczenie w czasie zmarłego prawnych spadkobierców lub rozporządzenie testamentowe w braku. Zachowki stopy, podstawa, kalkulacja, publikacja, i zobowiązany do części z kitagadás specjalnych szczegółowych zasad dla ustawy.

Trzeci Rodzicielskiej i prawa

9-ga § (1) rodzina matki i ojca władzy rodzicielskiej, oddzielne ustawy – Odstępstwo – te same prawa i obowiązki.

(2) na rodziców obowiązek i prawo do opieki dla rodziny z małymi dziećmi, odpowiedzialnie hodowanych i dziecka fizycznego, umysłowego, duchowego i moralnego rozwoju niezbędnych warunków, a także do edukacji i do zapewnienia im dostępu do opieki zdrowotnej.

(3) rodzic małoletniego dziecka należy w szczególności

a) poszanowania jego godności,

b) pracy z dziećmi,

c) dzieci w kwestiach, które dotyczą – zgodnie z wiekiem i poziomem rozwoju – zdaniem świadome uwzględnienie

d) wykonywanie praw z poradnictwa dla dzieci, doradztwo i pomoc pod warunkiem,

e) prawa dziecka w celu podjęcia niezbędnych środków,

f) świadczenie dzieci zaangażowane osoby i podmioty, jak również współpracować z władzami,

g) nadzór nad opieką nad dziećmi, zgodnie z przepisami szczególnymi, gdy dziecko w miejscach publicznych, w nocy, klub nocny znajduje.

(4) rodzic dziecka musi korzystać ze wsparcia opieki nad dzieckiem, wychowanie podane.

(5) rodzic małoletniego dziecka ma prawo do świadczeń, aby pomóc dziecku odpowiedzialny za edukację informacji i edukacji, aby pomóc.

10-ga § rodzica specjalne wyjątki, przewidzianych przez prawo, a także – w przypadku małych dzieci, ograniczając ich zgodność jest wymagana – wymagane utrzymanie dziecka.

11. § małżeństwo, jak i ważności, istnienia lub nieistnienia Wspólnoty, jak również odrębna ustawa małżeństwo ustanowione przez sąd.

4-ty Prawa i obowiązki dzieci żyjących w rodzinach

12. § (1), zgodnie z odrębną ustawę dzieci w wieku szkolnym są zobowiązane do wypełniania swoich funkcji edukacyjnych z tego obowiązku.

(2) małoletniego ma obowiązek – zgodnie z wiekiem i dojrzałością – powstrzymania się od szkodliwej zdrowego stylu życia, a także opieka i edukacja jego lub jej rodziców, aby pracować razem.

13. § (1) małoletnie dziecko ma prawo do fizycznego, umysłowego, duchowego i moralnego rozwoju, zdrowia i dobrobytu felnevelkedését ubezpieczenia właścicielem, dorastanie w środowisku rodzinnym.

(2) małoletnie dziecko ma prawo do uzyskania pomocy dla jej wychowanie w rodzinie, osobowość rozwija się sytuacji, aby uniknąć zagrożeń dla postępu integracji w społeczeństwie.

(3) osoby nieletniej rodzice lub inni krewni, dla własnego rozwoju fizycznego, emocjonalnego i intelektualnego, w sposób określony przez prawo w przypadkach oddzielone.

(4) Zagrożenia dla małoletniego dziecka występuje ze względów finansowych samodzielnie nie powinny być oddzielone od swoich rodzin. Państwo ma obowiązek, w takim przypadku małoletniego dziecka krajowych warunków dostaw jako niezbędne do zapewnienia.

(5) Nieletnie dzieci oddzielonych od swoich rodzin jak najszybciej musi wrócić do swojej rodziny, jeżeli spełnione są warunki ustawowe. W tym celu, Państwa Członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki.

14-ci § obowiązek alimentacyjny starsze dziecko zgodnie z odrębnej ustawy istnieje wobec rodzica, który nie jest w stanie utrzymać się z własnej woli.

III. Rozdział

Rodzina i dzieci, ochrona w pracy

15-sza § (1) Rodzice małych dzieci są stosowane zgodnie z odrębnym prawem, szczególnej ochrony pracy i zaangażowanie rodziców i koordynacja pracy i życia rodzinnego, ochrony nabytych świadczeń. Stan rodziny i pracy, w celu promowania zgodności niepełnym i innych nietypowych form zatrudnienia.

(2) co najmniej trzy z dziećmi są młodzi, rodzice samotnie wychowujący małoletnie dzieci oraz osób przewlekle chorych lub znacznym stopniu niepełnosprawności dzieci w dominującej warunków zatrudnienia, które uwzględniają dodatkowych, konkretnych korzyści przysługuje zgodnie z prawem.

 


Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *