List otwarty do premiera Węgier Viktora Orbána

Wielce Szanowny Panie Premierze,

W tak dramatycznym czasie dla Węgrów, w okresie tak haniebnej zagranicznej nagonki na Pana rządy i Pana kraj, chcemy wyrazić uczucie ogromnej solidarności z Pana reformami, solidarności, jaka przepełnia serca wszystkich patriotycznych Polaków. Podziwiamy odwagę, z jaką Pana rząd stara się zrzucić jarzmo uzależnień od zagranicznego kapitału i dominacji wielkich państw Unii Europejskiej, broniąc własnej rodzimej węgierskiej przedsiębiorczości i szerszych węgierskich interesów narodowych.

Zazdrościmy Węgrom nowej, wspaniałej konstytucji, przepojonej ogromnym patriotyzmem i uznaniem tak wielkiej roli religii. Podziwiamy rolę, jaką Pan Premier odegrał osobiście w odbudowie węgierskiego patriotyzmu i podniesieniu Węgrów z klęczek, stanowczość, z jaką Pan Premier broni praw Węgier na forum międzynarodowym. Po rozlicznych polskich zaniechaniach ostatnich dwu dziesięcioleci, tym bardziej podziwiamy impet, z jakim Pana rząd zabrał się za potępienie zbrodniczej roli komunistów i demaskowanie antynarodowej roli ich dzisiejszych popleczników. Wasz program i Wasze działania stanowią prawdziwie wzorcowy przykład drogi, jaka jest potrzebna w Polsce dla wydostania się z bagna , w które wtrąciły go różne rządy postkomunistycznej SLD, i liberalnych partii:UD, UW i PO.

Brak tu miejsca na wyliczenie wszystkich tak wielostronnych dokonań Pańskiego rządu w niszczeniu pozostałości postkomunizmu i lewicowego liberalizmu schlebiającego obcym interesom. Nasi najlepsi publicyści- obserwatorzy węgierskich przemian podziwiają Pana rząd za to, że w zaledwie półtora roku dokonał tak wiele, w tak wielu dziedzinach, od obrony narodowych interesów gospodarczych, umacniania Kościoła i patriotyzmu, pozycji rodziny po rozliczanie pozostałości komunizmu.

Stąd to niebywałe uznanie, z jakim polscy patrioci darzą działania Pańskiego rządu i Pana osobiście jako lidera przemian reformatorskich w całej Europie Środkowej i wielkiego męża stanu, który trafia się raz na wiele dziesięcioleci. W polskim hymnie narodowym, powstałym parę stuleci temu głosi się m. in. słowa: „Dał nam przykład Bonaparte jak zwyciężać mamy”. Dziś w Polsce daje się im nowe brzmienie: „Dał nam przykład Victor Orbán jak zwyciężać mamy”. Sukcesy węgierskich przemian są dla nas źródłem nadziei i wielką inspiracją.

Panie Premierze, widzimy w Panu osobę, która łączy w sobie najlepsze tradycje węgierskiej historii: ryzykancki heroizm powstańców Franciszka II Rakoczego i węgierskich żołnierzy doby Wiosny Ludów z realizmem i wielkim programem pracy pozytywnej „największego z Węgrów”- hr. Istvána Széchenyiego. Pamiętamy o Pana Premiera konsekwentnym, tak bliskim stosunku do Polski, począwszy od Pana młodzieńczych prac o polskiej „Solidarności”.

Dlatego tym chętniej odwołujemy się w naszym poparciu dla tak niezwykle odważnych i trudnych reform Pana rządu do tylu spraw ze wspólnej historii, łączących Polaków i Węgrów. Odwołujemy się do pamięci o wyjątkowo silnych tradycjach wolnościowego współdziałania obu naszych narodów przeciwko zagranicznym agresorom. Do pamięci o polskiej pomocy dla kuruców Ferenca II Rakoczego i tak licznym udziale polskich bojowników wolności w Waszej wielkiej wojnie niepodległościowej (szabadságharc) 1848-1849, roli gen. Józefa Bema i jego przyjaźni z waszym największym poetą Sándorem Petöfim.

Do pamięci o zablokowanej przez władze czeskie węgierskiej gotowości przysłania Polsce wojsk do obrony przed najazdem bolszewickim w 1920 r. i o znaczeniu wielkich transportów amunicji węgierskiej dla Polaków w bitwie pod Warszawą dla ostatecznego polskiego zwycięstwa. Pamiętamy o nieugiętym oporze premiera Pála Telekiego wobec nacisków nazistowskich na rzecz przepuszczenia wojsk niemieckich przez Węgry przeciw Polsce we wrześniu 1939 r. i niezwykle gościnne schronienie udzielone wówczas przez Węgry 140 tysiącom polskich uchodźców. W Polsce dobrze pamiętamy o roli, jaką odegrało poczucie solidarności z Polską w czasie manifestacji 23 października 1956 r., która rozpoczęła tak heroiczne węgierskie powstanie antysowieckie.

Pamiętamy o 300 tysiącach Węgrów skandujących wówczas w marszu pod budapeszteński pomnik polskiego generała Józefa Bema: „Lengyelország utat mutat, kövessünk a lengyel utat” („Polska pokazuje drogę, idźmy za Polakami”. Dziś w Polsce jakże wiele osób nadaje tamtemu słynnemu hasłu nowy kształt: „Węgry pokazują drogę, idźmy za Węgrami”. Dlatego tym mocniej pragniemy, by wśród głosów solidarności z wielkimi reformami Pana rządu szczególnie silnie zabrzmiał głos jak największej ilości patriotycznych środowisk z Polski.

Wielki węgierski przywódca niepodległościowy Lajos Kossuth stwierdził 23 czerwca 1831 r. w przemówieniu w komitacie Zemplén: „Sprawa Polski jest sprawą Europy”. Parafrazując te słowa słynnego Węgra, mówimy: „Dziś sprawa Węgier jest sprawą Europy”. Dzisiejsi Węgrzy występują najodważniej i najdonośniej w obronie suwerenności małych i średnich narodów Europy przeciw dyktatowi wielkich państw, ponadnarodowych koncernów i banków.

Tym mocniej zasługują na zrozumienie i solidarność wszystkich wolnościowych nonkonformistycznych środowisk Europy. Podziwiając ogromne zasługi Pana rządu dla wydźwignięcia swego kraju i wyrwania Węgier spod obcych zależności, z tym większym oburzeniem obserwujemy haniebną nagonkę na Węgry, lansowaną przez zagraniczną finansjerę, środowiska lewicowe i liberalne, w stylu kręgów D. Cohn-Bendita i A. Michnika. Wierzymy, że Pana rząd przetrwa wszystkie burze dzięki oddaniu i zaufaniu przeważającej części swego Narodu. Symbolicznym wręcz tego przejawem była ogromna, ponad półmilionowa manifestacja przed węgierskim parlamentem w dniu 21 stycznia 2012r. Solidaryzując się z wysiłkami Pana rządu i całego Pańskiego Narodu życzymy, aby Pan Premier wytrwał zwycięsko do końca w walce z tym, co podłe i gnuśne.

Warszawa 22 stycznia 2012 r.

Jerzy Robert Nowak, historyk,
dr hab.,Warszawa, prof. WSKiM,
prof dr hab. Andrzej Nowak, historyk, Kraków,
Alojzy Szablewski, przewodniczący „Solidarności” w Stoczni Gdańskiej w latach 1981-1991, Gdańsk,
Barbara Niemiec, b. wiceprzewodnicząca Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Kraków,
prof. dr hab. Bogusław Wolniewicz, filozof ,Warszawa,
prof. dr hab. Dominik Sankowski, informatyk, Łódź,
prof. dr hab. Tadeusz Marczak, historyk, Wrocław,
prof. dr hab. Janusz Rulka, historyk, Bydgoszcz,
Grzegorz Musiał, fizyk dr hab., Poznań, prof. WSKSiM,
Lech Stefan, matematyk, Wrocław, prezes klubu „Spotkanie i dialog”,
Adam Jóźwik, dr hab., informatyk, Warszawa,
ks. prałat Stanisław Pawlaczek, „prezes „Pro Cultura Catholica”, Wrocław,
prof. dr hab. Zbigniew Jacyna Onyszkiewicz, fizyk, Poznań,
ks. prałat Józef Roman Maj, Warszawa,
prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak, polonista, Poznań,
prof. dr hab. Maria Lizis, polonistka, Kraków,
dr Bogdan Więckiewicz, socjolog, Sandomierz,
dr hab. Henryka Kramarz, emeryt. profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,
prof. dr hab. Zygmunt Zagórski, filologia polska, Poznań,
Bogusław Morka, Warszawa, śpiewak operowy, solista opery w Bilbao,
red. Marian Miszalski, publicysta, Łódź,
Marek Muszyński, fizyk, przewodniczący RKS (regionalnych podziemnych struktur „S” na Dolnym Śląsku, Wrocław,
prof. dr hab. Jerzy Marcinek, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań,
Jan Koziar, geolog, Wrocław,
doc. dr praw Olgierd Baehr, Poznań,
reżyser Krzysztof Wojciechowski, Warszawa,
prof. dr hab. Henryk Szydłowski, fizyk, Poznań,
prof. dr hab. Rafał Broda, fizyk jądrowy, Kraków,
red. Wojciech Reszczyński, publicysta, Warszawa,
prof. dr hab. Jan Szyszko, ekologia, Warszawa,
prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk, językoznastwo, Warszawa,
dr Dariusz Kucharski, historyk, Poznań,
red. Zbigniew Lipiński, publicysta, Warszawa,
dr Łucja Łukaszewicz, socjolog, Poznań,
Maria Nowak, wydawca, Warszawa,
dr n. med. Tadeusz Ładniak, Toruń,
prof. dr hab. Kazimierz Stępniak, biolog, Poznań,
dr Krzysztof Kawęcki, historyk, Warszawa,
prof. dr hab. Zdzisław Jan Ryn, prof. medycyny, Kraków,
płk. Stanisław Niewiński, prezes Patriotycznego Ruchu Kresowego, Warszawa,
Krystyna Wróblewska, nauczyciel historii, Rzeszów,
Andrzej Lgocki, wydawca, Warszawa, prezes Klubu „Gazety Polskiej”
Violetta Machniewska, Olsztyn,
Hanna Kucharska, muzykolog, Poznań,
dr n. med. Zenon Rudzki, Częstochowa,
Przemysław Przybylski, metodyk, Toruń,
prof. dr hab. Wojciech Rypniewski, chemik, PAN, Poznań,
dr Arkadiusz Bednarczuk, filozof, Poznań,
prof. dr hab. Kazimierz Tobolski, geograf, UAM, WSKSiM, Wągrowiec,
dr Mirosław Szulczyński, pracownik naukowy, Poznań,
Krzysztof Wyszkowski, dziennikarz, Sopot,
mgr Izabela Komar-Szulczyńska, wykładowca akademicki, Poznań,
mgr Adela Komar, historyk sztuki, Poznań,
prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka, chemik, Politechnika Gdańska,
dr Urszula Szybiak-Stróżycka, biolog, Poznań,
Stanisław Srokowski, pisarz, Wrocław,
Iwona Horodecka, członek AKO, starszy kustosz, Poznań,
Marek Majorkowski, starszy kustosz, Poznań,
Donata Majorkowska, ekonomista, Poznań,
dr Bronisława Zielonka, UG (na emeryturze), anglistka i skandynawistka, Sopot,
dr inż. Krzysztof Borowiak, AKO, Poznań,
prof. dr hab. Tadeusz Żuchowski, historyk, UAM, Poznań,
Bożena Cząstka-Szymon, językoznawca, więźniarka polityczna, Katowice,
ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz, teolog, UAM, Poznań,
Bernadeta Sturzbecher, filolog. UAM, Poznań,
prof. UAM dr hab. Dobrochna Jankowska, archeolog, UAM, Poznań,
Teresa Jasińska-Brodzka, dr filozofii, Katowice,
Robert Szymanowicz, Łódź,
Jan Dasiewicz, mgr historii, Poznań,
mgr Stanisław Grzesiek, plastyk, Poznań,
Maria Przybylska, biolog, Poznań,
Maria Habasińska, mgr etnografii, Poznań,
dr Zdzisław Habasiński, informatyk, Poznań,
Teresa Baranowska, teraz rolnik, Strzebowiska, Wetlina,
dr hab. Lucyna Rempulska, prof. nadzw. Politechniki Poznańskiej,
prof. dr hab. Leon Drobnik, Uniwersytet Medyczny, Poznań,
dr Józef Wieczorek, prezes Niezależnego Forum Akademickiego, Kraków,
Stanisław Markowski, art. fotografik, twórca muzyki do Hymnu Solidarności, Kraków,
dr hab. Stanisław Paszkowski; prof. nadzw., ekonomia, Uniw. Przyrodniczy, Poznań,
Piotr Cieszyński, informatyk, Poznań,
dr Henryk Krzyżanowski, anglista, Poznań,
Maria Dąbrowska-Bąk, dr socjologii, Poznań,
Krzysztof Bąk, mgr inż. budownictwa, Poznań,
Krzysztof Bzdyl – ekonomista, Kraków,
prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz, Uniwersytet Medyczny, Poznań,
prof. dr hab. Anna Stankowska, chemik, UAM, Poznań,
prof. dr hab. Wojciech Stankowski, geolog, UAM, Poznań,
Ewa Ciosek, mgr ekonomii, Poznań,
Janina Cicha-Rożek, dr chemii, nauczyciel, Gierałtowice pow. Gliwice
Urszula Kaczmarczyk, mgr historii, nauczyciel, Gierałtowice, pow. Gliwice,
Kazimierz Kaczmarczyk, ekonomista, Gierałtowice, pow. Gliwice,
mgr Maria Zawadzka, nauczyciel, Poznań,
prof. dr hab. Stefan Zawadzki, historyk, UAM, Poznań,
mgr Danuta Moroz-Namyslowska, nauczyciel, Poznań,
prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz, informatyk, Politechnika Poznańska,
Józef Rożek, Zabrze,
dr inż. Jolanta Cybulka, informatyk, Poznań,
dr hab. Bartłomiej Andrzejewski, fizyk, Inst. Fizyki Molek. PAN, Poznań,
Jan Martini, artysta muzyk, Poznań,
Celina Monikowska, artysta muzyk, Poznań,
dr hab. n. med. Mirosław Markiewicz, lekarz, Sosnowiec,
mgr Iwona Klimaszewska, fizyk, Poznań,
Bogusz Magiera, mgr inż. chemii, Poznań,
dr Andrzej J. Skrzypczak, Politechnika Poznańska,
dr Józef Kapusta, Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa,
dr Maria Wejchan-Judek, chemik, Poznań,
mgr inż. Andrzej Judek, były wiceprzew. ZR NSZZ „S”, Poznań,
dr inż. Beata Jankowska, informatyk, Politechnika Poznańska,
Jadwiga Becelewska-Solińska, mgr inż technologii drewna, Poznań,
dr Przemysław Lehmann, Poznań,
Attila Leszek Jamrozik, artysta plastyk Kraków,
Ewa Barańska-Jamrozik, artysta plastyk, Kraków,
prof. UAM dr hab. Jarosław Jarzewicz, historyk sztuki, Poznań,
Aleksander Szumański, Kraków,
Dariusz Butyrowski, Niemcy,
prof. dr hab. Jan Sadowski, Wydział Biologii UAM, Poznań
Grażyna Przybylska, bibliotekarz, Poznań,
Grzegorz Barciszewski, pisarz, Poznań,
dr Tadeusz Dziuba – poseł na Sejm RP,
Wojciech Kusy – Klub Gazety Polskiej, Essen, Niemcy,
Bozena Wislocka, Klub Gazety Polskiej w Essen, Essen, Niemcy, Zrzeszenie "Wolność i Niezawisłość" Obszar Południowy w Krakowie,
prof. dr hab. inż. Michał Szweycer – członek AKO Poznań,
dr Hanna Szweycer – członek AKO Poznań
Irena Witulska, technik budowlany. Bozenkowo,
Małgorzata Kulesza Kiczka, dr medycyny, Poznań,
Zbigniew Kopczyński, przedsiębiorca i publicysta, Chorzów, prezes Stowarzyszenia NZS 1980 w Katowicach,
Prof. dr hab Piotr Ostalczyk, automatyk, Łódź,
Prof.dr hab.Jan Węglarz, matematyk i informatyk, czł. rzeczywisty PAN, Poznań,
Mariusz Materyński, Sportlehrer, Warszawa,
Lidia Jantos, technik technolog, Radzionków,
Henryk Jantos, technik technolog, Radzionków,
Joachim Wodem, Franciszkański Zakon Świeckich, Radzionków,
Agnieszka Jany, ekonomistka,Radzionków.
Tadeusz Baczkowicz, technolog żywności, Radzionków.

za: http://www.prawica.net/

 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *