Projekt uchwały autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości, wyrażający solidarność z narodem węgierskim:

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, parlament narodowy Polaków, podejmuje uchwałę o solidarności z Węgrami w obliczu podjętych już i zapowiadanych politycznych działań instytucji Unii Europejskiej, a szczególnie precedensowej rezolucji Parlamentu Europejskiego z 3 lipca 2013 roku, skierowanych przeciwko temu bliskiemu nam państwu.

Po raz pierwszy jednemu z państw członkowskich Unii Europejskiej grozi się w takim, niezgodnym z traktatami europejskimi, trybie uruchomieniem procedury z art. 7 traktatu o UE, czyli odebraniem prawa głosu w decyzjach unijnych, przy utrzymaniu wszystkich jego obowiązków, w tym finansowych. Nie widzimy żadnej podstawy dla takiego stanowiska. Ostrze takiego ataku, dziś skierowanego wobec Węgier, jutro może niesprawiedliwie uderzyć w każde inne państwo członkowskie Unii. Uznajemy, że rezolucja ta jest nieuprawnionym naciskiem, niepotrzebną presją na bliskie nam, suwerenne Węgry.

My, Polacy, nie możemy obojętnie przejść obok faktu naruszania suwerenności i nierównego traktowania Węgier wobec prawa obowiązującego w Unii Europejskiej. Wraz z naszymi przyjaciółmi, Węgrami, przez kilkadziesiąt lat żyliśmy pod presją „doktryny ograniczonej suwerenności”. Nie mamy zamiaru tolerować sytuacji, w której, w nowych okolicznościach, moglibyśmy mieć poczucie, że taka doktryna wobec jakiegokolwiek kraju Unii Europejskiej powraca. Zgadzamy się z opinią Węgierskiego Zgromadzenia Narodowego zawartego w uchwale z 5 lipca 2013 r., iż „po 40 latach przeżytych za żelazną kurtyną mamy dosyć dyktatów.”

Węgrzy w ostatnich latach podjęli trud polepszenia swego bytu przez uchwalenie nowej konstytucji i eliminację pozostałości prawnych po epoce komunizmu. Dokonuje tego węgierskie przedstawicielstwo narodowe i rząd mający solidną podstawę demokratyczną dla swych działań. Unijne instytucje wywodzące się z o wiele słabszego mandatu demokratycznego nie mogą kwestionować suwerennej polityki państw członkowskich, szczególnie tam, gdzie jest ona wyrazem woli politycznej narodu i nie ma wpływu na zakres kompetencji wspólnotowych.

Dostrzegamy, że głównym powodem zastrzeżeń wobec Węgier jest ich stanowcze realizowanie suwerennej polityki, oparcie nowej konstytucji na chrześcijańskich wartościach i umocnienie praw rodziny. Sejm RP uznaje, że taka polityka jest godna poparcia, a nie potępienia.

Parlament Europejski uchwalił rezolucję, do której nie ma prawa. Przekroczył zakres swoich uprawnień głównie przez arbitralne wyznaczanie wymagań wobec jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej. Tym samym wprowadza Unię na niebezpieczną drogę. Przypominamy Parlamentowi Europejskiemu, że Węgierskie Zgromadzenie Narodowe to nie podległy mu „parlament lokalnych władz”, lecz demokratyczne przedstawicielstwo dumnego, zasłużonego dla Europy narodu węgierskiego. Sejm RP dziękuje polskim posłom do Parlamentu Europejskiego za sprzeciw wobec podjętej w nim rezolucji.

Unia Europejska zbudowana winna być na zasadach solidarności i pomocniczości, a nie na zasadach nadzoru i kontroli.

Chcemy Europy szanującej suwerenność i różnorodność swoich narodów i w imię takiej Europy wyrażamy poparcie dla węgierskich reform politycznych i gospodarczych.

Unia Europejska bez wolności to Unia Europejska bez przyszłości."

za: http://wpolityce.pl/wydarzenia/58364-nie-mozemy-w-tej-sprawie-milczec-parlamentarzysci-pis-skladaja-projekt-uchwaly-solidaryzujacej-sie-z-wegrami

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *