Wstępne tłumaczenie…

Czwarta Poprawka do Ustawy Zasadniczej Węgier

(… 2013)

Fourth Amendment to the Fundamental Law of Hungary
(…2013)

Parlament jako składnika energii, działając w ramach swoich kompetencji określonych w art 1 (2) a) Ustawy Zasadniczej, dokonuje zmiany Ustawy Zasadniczej w następujący sposób:

Parliament as constituent power, acting within its competence defined by Article 1(2) a) of the Fundamental Law, hereby amends the Fundamental Law as follows:

Artykuł 1

Artykuł L (1) Ustawy Zasadniczej zostaje zastąpiony przez następujące postanowienia:

„(1) Węgry chronią instytucję małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety, ustanowionego dobrowolnej decyzji, a rodzina jako podstawa narodu przetrwanie. Więzy rodzinne opiera się na małżeństwie i relacji między rodzicami i dziećmi.”

Article 1

Article L(1) of the Fundamental Law shall be replaced by the following provision:

(1) Hungary shall protect the institution of marriage as the union of a man and a woman established by voluntary decision, and the family as the basis of the nation’s survival. Family ties shall be based on marriage and the relationship between parents and children.”

Artykuł 2

Artykuł S (3) Ustawy Zasadniczej zostaje zastąpiony przez następujące postanowienia:

„(3) przewodniczący Izby podpisuje przyjętej Ustawy Zasadniczej lub przyjętej poprawki w ciągu pięciu dni, i przesyła je do Prezydenta Rzeczypospolitej. Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje Ustawy Zasadniczej lub ich zmianach wysyłane do niego w ciągu pięciu dni od otrzymania i zarządza jej publikację w Dzienniku Ustaw. Jeżeli Prezydent Rzeczypospolitej stwierdzi odejście od wszelkich proceduralnych wymogów określonych w Ustawy Zasadniczej w odniesieniu do przyjęcia Ustawy Zasadniczej i wszelkich jego zmian, Prezydent Rzeczypospolitej odwołuje takie odejście do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie rewizji. Gdyby nie rewizja przez Trybunał Konstytucyjny sprawdza odejście od wymogów, Prezydent Rzeczypospolitej niezwłocznie podpisuje Ustawy Zasadniczej lub zmiany w jego, i zarządza jej publikację w Dzienniku Ustaw.”

Article 2

Article S(3) of the Fundamental Law shall be replaced by the following provision:

(3) The Speaker of the House shall sign the adopted Fundamental Law or the adopted amendment thereof within five days and shall send it to the President of the Republic. The President of the Republic shall sign the Fundamental Law or the amendment thereof sent to him within five days of receipt and shall order its publication in the Official Gazette. If the President of the Republic finds a departure from any procedural requirement laid down in the Fundamental Law with respect to adoption of the Fundamental Law or any amendment thereof, the President of the Republic refers such departure to the Constitutional Court for a revision. Should the revision by the Constitutional Court not verify the departure from the requirements, the President of the Republic shall immediately sign the Fundamental Law or the amendment thereof, and shall order its publication in the Official Gazette.”

Artykuł 3

Część Ustawy Zasadniczej oznaczonym jako „FUNDAMENTY” dodaje się następujący U artykułu:

„Artykuł U

(1) forma rządów ustanowionych na podstawie przepisów prawa, z woli narodu, za pomocą pierwszych wolnych wyborach w 1990 roku i poprzedniej dyktatury komunistycznej są sprzeczne. Węgierska Socjalistyczna Partia Robotnicza i jej poprzednicy prawni oraz inne organizacje polityczne ustanowione by im służyć w duchu ideologii komunistycznej były organizacjami przestępczymi, których przywódcy ponoszą odpowiedzialność bez ograniczeń obowiązujących za:

a) utrzymanie i kierowanie reżimem, naruszenie prawa i zdradę narodu;

b) wyeliminowanie przy radzieckiej pomocy wojskowej demokratycznej próbie opartej na systemie wielopartyjnym, w latach po II wojnie światowej;

c) ustanowienie porządku prawnego na podstawie wyłącznego sprawowania władzy i sprzecznego z prawem;

d) wyeliminowanie gospodarki opartej na wolności własności i wpędzanie kraju w długi;

e) podporządkowanie gospodarki, obrony narodowej, dyplomacji i zasobów ludzkich Węgier obcym interesom;

f) systematycznie niszcząc tradycyjne wartości cywilizacji europejskiej;

g) pozbawienie obywateli i niektórych grup obywateli, lub poważnie ograniczenie ich podstawowych praw człowieka, w szczególności do mordowania ludzi, ekstradycji ich do obcego mocarstwa, bezprawne uwięzienia ich, przenoszenia ich do obozów pracy przymusowej, tortur i poddawanie ich na nieludzkiemu traktowaniu; arbitralnie pozbawianie obywateli o ich majątku, ograniczenie ich prawa do własności; całkowite pozbawianie obywateli ich wolności, przymuszanie do składania lub wyrażenia opinii politycznych; dyskryminowanie ludzi na podstawie pochodzenia, światopoglądu lub przekonań politycznych, utrudniając ich postęp i sukces opierający się na wiedzy, pracowitości i talentów, stworzenie i funkcjonowanie tajnej policji nielegalnie podglądającą i miającą wpływ na prywatne życie ludzi;

h) nie powstrzymanie rozlewu krwi, we współpracy z sowieckich okupantów, podczas rewolucji i wojny o niepodległość, która wybuchła w dniu 23 października 1956 r. wynikający terror i odwet, przymusową ucieczkę dwustu tysięcy Węgrów z ich rodzimych stron;

i) wszystkie motywowane politycznie przestępstwa pospolite, które nie były ścigane przez wymiar sprawiedliwości z powodów politycznych.

Organizacje polityczne uznane prawnie podczas transformacji demokratycznej jako następców prawnych Węgierskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej nadal ponoszą odpowiedzialność za swoich poprzedników jako beneficjentów ich nielegalnie zgromadzonych aktywów.

(2) W związku z § (1), praca z komunistycznej dyktatury jest prawdą objawił i publiczne poczucie sprawiedliwości należy zapewnić określone w punktach (3) – (10).

(3) Aby państwo do zachowało pamięć o komunistycznej dyktatury, działa Komitet Pamięci Narodowej. Komitet Pamięci Narodowej zbada działania dyktatury komunistycznej w kategoriach władzy, roli osób i organizacji posiadających władzę komunistyczną i opublikuje wyniki swojej działalności w obszernym sprawozdaniu i innych dokumentach.

(4) Posiadacze władzy komunistycznej dyktatury toleruje nich faktów, z wyjątkiem wszelkich zarzutów umyślne i zasadniczo fałszywe, o ich roli i działań związanych z eksploatacją dyktatury oraz ich danych osobowych związanych z takich ról i działań, mogą być ujawnione do publicznej wiadomości.

(5) Biegli renty lub innych świadczeń wypłacanych przez państwo do przywódców komunistycznej dyktatury w rozumieniu prawa może być skrócony do ustawowego stopniu; przychody związane są wykorzystywane w celu złagodzenia obraża spowodowanych dyktatury komunistycznej i zachować Pamięć ofiar, jak określone przez prawo.

(6) Nie stosuje się przedawnienia do poważnych przestępstw, które zostały popełnione ustawowo przeciwko Węgrom lub osób w komunistycznej dyktatury w imię i zainteresowania, lub w porozumieniu z partia-państwo, a które pozostały dotychczas nie osądzone z powodów politycznych ignorując prawo karne obowiązującego w chwili popełnienia.

(7) przestępstwa określone w punkcie (6) przedawnia się po upływie terminu określonego przez prawo karne obowiązujące w chwili popełnienia, należy liczyć od dnia, w którym podstawowe prawo weszło w życie, pod warunkiem, że stały się one przedawnieniu do dnia 1 maja roku 1990 prawa karnego obowiązującego w chwili popełnienia.

(8) przestępstwa określone w punkcie (6) staje się przedawnieniu po upływie okresu od dnia popełnienia i 1 maja 1990 r., należy liczyć od dnia, w którym podstawowe prawo weszło w życie, pod warunkiem, że stałby przedawnieniu między 02 maja 1990 a 31 grudnia 2011 r. w ramach prawa karnego obowiązującego w chwili popełnienia czynu, a sprawca nie był ścigany za przestępstwo.

(9) Nie ma prawa ustanowić żadnych nowych podstaw prawnych do odszkodowania świadczenia finansowe lub inne świadczenia pieniężne dla osób, które zostały bezprawnie pozbawiono ich życia lub wolności z powodów politycznych, a kto poniósł niepotrzebne straty materialne ze strony państwa przed 02 maja 1990.

(10) Dokumenty partii komunistycznej państwa, organizacji pozarządowych i młodzieżowych organizacje utworzonych z jego wkładu i lub działających pod jego bezpośrednim wpływem i związków zawodowych powstałych w czasie dyktatury komunistycznej, są własnością państwa i zostaną złożone w archiwach publicznych w taki sam sposób jak zbiory organów odpowiedzialnych za zadania publiczne.”

Article 3

The part of the Fundamental Law designated as “FOUNDATION” shall be supplemented by the following Article U:

Article U

(1) The form of government established on the basis of the rule of law by the will of the nation by means of the first free elections in 1990 and the previous communist dictatorship are incompatible. The Hungarian Socialist Workers’ Party and its legal predecessors and other political organisations established to serve them in the spirit of communist ideology were criminal organisations, whose leaders have responsibility without statute of limitations for:

a) maintaining and directing an oppressive regime, violating the laws and betraying the nation;

b) eliminating with Soviet military assistance a democratic attempt based on a multi-party system in the years after World War II;

c) establishing a legal order based on the exclusive exercise of power and unlawfulness;

d) eliminating an economy based on the freedom of property and driving the country into debt;

e) submitting the economy, national defence, diplomacy and human resources of Hungary to foreign interests;

f) systematically devastating the traditional values of European civilisation;

g) depriving citizens and certain groups of citizens of, or seriously restricting their fundamental human rights, especially for murdering people, extraditing them to foreign power, unlawfully incarcerating them, carrying them off to forced labour camps, torturing them and submitting them to inhuman treatment; arbitrarily depriving citizens of their assets, restricting their rights to property; fully depriving citizens of their liberties, submitting the expression of political opinion and will to the state’s constraint; discriminating people on the grounds of origin, world view or political conviction, impeding their advancement and success based on knowledge, diligence and talent; establishing and operating a secret police to unlawfully watch and influence the private lives of people;

h) suppressing with bloodshed, in cooperation with Soviet occupying forces, the revolution and war of independence, which broke out on 23 October 1956, the ensuing reign of terror and retaliation, and for the forced flight of two hundred thousand Hungarian people from their native land;

i) all politically motivated ordinary offences which were not prosecuted by the administration of justice due to political reasons.

Political organisations recognised legally during the democratic transition as legal successors of the Hungarian Socialist Workers’ Party continue to share the liability of their predecessors as beneficiaries of their unlawfully accumulated assets.

(2) In consideration of Paragraph (1), the operation of the communist dictatorship shall be truthfully revealed and public sense of justice shall be ensured as laid down in Paragraphs (3)–(10).

(3) In order for the State to preserve the memory of the communist dictatorship, the Committee of National Memory shall operate. The Committee of National Memory shall explore the operation of the communist dictatorship in terms of power, the role of individuals and organisations holding communist power, and shall publish the results of its activity in a comprehensive report and other documents.

(4) The holders of power of the communist dictatorship shall tolerate factual statements, except for any wilful and essentially false allegations, about their roles and actions related to the operation of the dictatorship and their personal data related to such roles and actions may be disclosed to the public.

(5) Statutory pensions or any other benefits provided by the State to leaders of the communist dictatorship as defined by law may be reduced to a statutory extent; the arising revenues shall be used to mitigate the affronts caused by the communist dictatorship and to preserve the memory of victims as prescribed by law.

(6) There shall be no statute of limitations for the serious statutory crimes which were committed against Hungary or persons in the communist dictatorship in the name and interest of, or in agreement with, the party-state and which were left unprosecuted for political reasons by ignoring the criminal law in force at the time of perpetration.

(7) The crimes laid down in Paragraph (6) shall become statute-barred on the expiry of the period defined by the criminal law in force at the time of perpetration, to be calculated from the day when the Fundamental Law came into force, provided that they would have become statute-barred by 1 May 1990 under the criminal law in force at the time of perpetration.

(8) The crimes laid down in Paragraph (6) shall become statute-barred on the expiry of the period between the date of perpetration and 1 May 1990, to be calculated from the day when the Fundamental Law came into force, provided that they would have become statute-barred between 2 May 1990 and 31 December 2011 under the criminal law in force at the time of perpetration and that the perpetrator was not prosecuted for the crime.

(9) No law may establish any new legal grounds for compensation providing financial or any other pecuniary benefits to individuals who were unlawfully deprived of their lives or freedom for political reasons and who suffered undue property damage from the state before 2 May 1990.

(10) The documents of the communist state party, the non-governmental and youth organisations established with its contribution and/or existing under its direct influence and of trade unions created during the communist dictatorship shall be the property of the State and shall be deposited in public archives in the same way as the files of bodies in charge of public duties.”

Artykuł 4

(1) Artykuł VII (2) i (3) Ustawy Zasadniczej zostaje zastąpiony przez następujące postanowienia:

„(2) Parlament może przekazać cardinal Act uznania niektórych organizacji zaangażowanych w działalność religijną, jak kościoły, z których państwo współpracują w celu wspierania celów społecznych. Cardinal Act dotyczących uznawania Kościołów może być przedmiotem skargi konstytucyjnej.

(3) Państwo i Kościoły oraz inne organizacje zaangażowane w działalność religijną powinny być oddzielone. Kościoły i inne organizacje zaangażowane w działalność religijną posiadają autonomię”.

(2) Artykuł VII Ustawy Zasadniczej należy uzupełnić następujący ustęp (4):

„(4) Szczegółowe zasady Kościołów ustala cardinal Act. Jako wymóg uznawania wszelkich organizacji zaangażowanych w działalność religijną jako Kościół, cardinal Act może wyznaczyć dłuższy okres pracy, wsparcie społeczne i przydatność do współpracy na rzecz promowania celów społecznych.”

Article 4

 1. Article VII(2) and (3) of the Fundamental Law shall be replaced by the following provisions:

(2) Parliament may pass cardinal Acts to recognise certain organisations engaged in religious activities as Churches, with which the State shall cooperate to promote community goals. The provisions of cardinal Acts concerning the recognition of Churches may be the subject of a constitutional complaint.

(3) The State and Churches and other organisations engaged in religious activities shall be separated. Churches and other organisations engaged in religious activities shall be autonomous.”

 1. Article VII of the Fundamental Law shall be supplemented by the following Paragraph (4):

(4) The detailed rules for Churches shall be determined by cardinal Act. As a requirement for the recognition of any organisation engaged in religious activities as a Church, the cardinal Act may prescribe an extended period of operation, social support and suitability for cooperation to promote community goals.”

Artykuł 5

(1) Artykuł IX (3) Ustawy Zasadniczej zostaje zastąpiony przez następujące postanowienia:

„(3) w zakresie rozpowszechniania odpowiednich informacji niezbędnych do tworzenia demokratycznej opinii publicznej i zapewnienia równości szans, polityczne reklamy publikowane są w usługach medialnych będą wyłącznie za darmo. W okresie kampanii przed wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego i posłów do Parlamentu Europejskiego, politycznych reklamach publikowanych przez i w interesie organizacji nominacji tworzenia list na skalę kraju kandydaturę do wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego lub list kandydaturę na Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego są publikowane wyłącznie w drodze mediów publicznych i na równych warunkach, określone przez cardinal Act”.

(2) Artykuł IX Ustawy Zasadniczej należy uzupełnić następujących punktach (4) – (6):

„(4) Prawo do wolności słowa nie może być wykonywane w celu naruszania ludzkiej godności innych ludzi.

(5) Prawo do wolności słowa nie może być wykonywane w celu naruszenie godności narodu węgierskiego lub jakiejkolwiek wspólnoty narodowej, etnicznej, rasowej lub religijnej. Członkowie tych społeczności ma prawo dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej przeciwko wyrażenie opinii, które narusza ich społeczności, powołując się na naruszenie ich godności ludzkiej, jak ustalona przez prawo.

(6) Szczegółowe zasady regulujące wolność prasy i ciała nadzorującego usługi medialne, produkty prasowe i rynku komunikacji są określone w cardinal Act.”

Article 5

 1. Article IX(3) of the Fundamental Law shall be replaced by the following provision:

(3) For the dissemination of appropriate information required for the formation of democratic public opinion and to ensure the equality of opportunity, political advertisements shall be published in media services, exclusively free of charge. In the campaign period prior to the election of Members of Parliament and of Members of the European Parliament, political advertisements published by and in the interest of nominating organisations setting up country-wide candidacy lists for the general election of Members of Parliament or candidacy lists for the election of Members of the European Parliament shall exclusively be published by way of public media services and under equal conditions, as determined by cardinal Act.”

 1. Article IX of the Fundamental Law shall be supplemented by the following Paragraphs (4)–(6):

(4) The right to freedom of speech may not be exercised with the aim of violating the human dignity of other people.

(5) The right to freedom of speech may not be exercised with the aim of violating the dignity of the Hungarian nation or of any national, ethnic, racial or religious community. Members of such communities shall be entitled to enforce their claims in court against the expression of an opinion which violates their community, invoking the violation of their human dignity as determined by law.

(6) The detailed rules governing freedom of the press and the body supervising media services, press products and the communications market shall be laid down in a cardinal Act.”

Artykuł 6

Artykuł X (3) Ustawy Zasadniczej zostaje zastąpiony przez następujące postanowienia:

„(3) Węgry powinny chronić naukową i artystyczną wolność Węgierskiej Akademii Nauk i Węgierskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wszystkie uczelnie są autonomiczne w zakresie treści i metodologii badań i nauczania, a ich zasady organizacji są regulowane przez ustawy. Rząd określi, w zakresie dozwolonym przez prawo, zasady gospodarki finansowej publicznych szkół wyższych i nadzoruje ich zarządzania finansami.”

Article 6

Article X(3) of the Fundamental Law shall be replaced by the following provision:

(3) Hungary shall protect the scientific and artistic freedom of the Hungarian Academy of Sciences and the Hungarian Academy of Arts. All institutions of higher education shall be autonomous in terms of the contents and methodology of research and teaching, and their rules of organisation shall be regulated by Act. Government shall determine, to the extent permitted by law, the rules of financial management of public institutions of higher education and shall supervise their financial management.”

Artykuł 7

Artykuł XI Ustawy Zasadniczej należy uzupełnić następujący ustęp (3):

„(3) Na mocy ustawy parlamentarnej, wsparcie finansowe studiów wyższych może być zobowiązany do udziału na czas określony w celu wykonywania pracy lub na określony okres działań przedsiębiorczych, regulowana prawem węgierskim.”

Article 7

Article XI of the Fundamental Law shall be supplemented by the following Paragraph (3):

(3) By virtue of an Act of Parliament, financial support of higher education studies may be bound to participation for a definite period in employment or to exercising for a definite period of entrepreneurial activities, regulated by Hungarian law.”

Artykuł 8

Artykuł XXII Ustawy Zasadniczej zostaje zastąpiony przez następujące postanowienia:

„Artykuł XXII

(1) Węgry powinny dążyć do zapewnienia każdej osobie z godnych warunków mieszkaniowych i dostępu do usług publicznych.

(2) państwo i lokalne powinny także przyczynić się do stworzenia warunków godnej obudowy poprzez dążenie do zapewnienia zakwaterowanie dla wszystkich osób bezdomnych.

(3) W celu ochrony porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego, zdrowia publicznego i wartości kulturowych, aktem parlamentu lub lokalnymi rozporządzeniami można stwierdzić nielegalność pobytu w miejscu publicznym jako stałego miejsca zamieszkania w odniesieniu do określonej części tej przestrzeni publicznej.”

Article 8

Article XXII of the Fundamental Law shall be replaced by the following provision:

Article XXII

(1) Hungary shall strive to provide every person with decent housing and access to public services.

(2) The State and local governments shall also contribute to creating the conditions of decent housing by striving to provide accommodation to all homeless people.

(3) In order to protect public order, public security, public health and cultural values, an Act of Parliament or a local ordinance may declare illegal staying in a public area as a permanent abode with respect to a specific part of such public area.”

Artykuł 9

Artykuł XXIX (3) Ustawy Zasadniczej zostaje zastąpiony przez następujące postanowienia:

„(3) Cardinal Act określa szczegółowe zasady odnoszące się do praw narodowości mieszkających na Węgrzech, narodowości, wymagania dotyczące ujęcia jako narodowości i zasady odnoszące się do wyborów lokalnych i krajowych samorządów. Dzięki takiej cardinal Act, uznanie jako narodowość może podlegać krajowym statusu określony i inicjatywę określonej liczby osób, które deklarują, że członkowie tego obywatelstwa. ”

Article 9

Article XXIX(3) of the Fundamental Law shall be replaced by the following provision:

(3) A cardinal Act shall determine the detailed rules relating to the rights of nationalities living in Hungary, the nationalities, the requirements for recognition as a nationality and the rules relating to the election of their local and national self-governments. By virtue of such cardinal Act, recognition as a nationality may be subject to national status of a specific period and to the initiative of a specific number of individuals who declare to be members of such nationality.”

Artykuł 10

(1) Artykuł 5 (7) Ustawy Znbsp;asadniczej zostaje zastąpiony przez następujące postanowienia:

„(7) Parlament ustala własne zasady działania i kolejność ich debat Regulaminu przyjęty większością dwóch trzecich głosów członków obecnych Parlamentu. W celu zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania parlamentu i zachować swoją godność, przewodniczący Izby mają prawo i porządek oraz uprawnień dyscyplinarnych określonych przez regulaminu.”

(2) Artykuł 5 Ustawy Zasadniczej zostaje przedłużony o następujący ustęp (9):

„(9) bezpieczeństwo Parlamentu powinna być zapewniona przez Straż Parlamentu. Działanie Parlamentu Straży powinny być skierowane przez przewodniczącego Izby.”

Article 10

 1. Article 5(7) of the Fundamental Law shall be replaced by the following provision:

(7) Parliament shall determine its rules of operation and the order of its debates in its Rules of Procedure adopted by a majority of two-thirds of the votes of the Members of Parliament present. In order to ensure the undisturbed operation of Parliament and to preserve its dignity, the Speaker of the House shall have law and order and disciplinary powers as defined by the Rules of Procedure.”

 1. Article 5 of the Fundamental Law shall be extended by the following Paragraph (9):

(9) Parliament’s security shall be ensured by the Parliament Guard. The operation of the Parliament Guard shall be directed by the Speaker of the House.”

Artykuł 11

Artykuł 9 (3) i) Ustawy Zasadniczej zostaje zastąpiony przez następujące postanowienia:

(Prezydent Republiki 🙂

„I) może wysłać przyjętą Ustawę Zasadniczą i jej zmiany do Trybunału Konstytucyjnego o dokonanie przeglądu zgodności z wymogami proceduralnymi określonymi w Ustawie Zasadniczej w odniesieniu do trybu jej przyjęcia, i może wysłać przyjęte akty prawne do Trybunału Konstytucyjnego o dokonanie przeglądu zgodności z Ustawą Zasadniczą lub może je zwrócić się do Parlamentu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie;”

Article 11

Article 9(3) i) of the Fundamental Law shall be replaced by the following provision:

(The President of the Republic:)

i) may send the adopted Fundamental Law and any amendment thereof to the Constitutional Court for a review of conformity with the procedural requirements set in the Fundamental Law with respect to its adoption, and may send adopted Acts to the Constitutional Court for a review of conformity with the Fundamental Law or may return them to Parliament for reconsideration;”

Artykuł 12

(1) Artykuł 24 (2), b) Ustawy Zasadniczej zostaje zastąpiony przez następujące postanowienia:

(Trybunał Konstytucyjny powinien 🙂

„B) przeglądu niezwłocznie, jednak nie później niż trzydzieści dni każda regulacja prawna ma zastosowanie w konkretnym przypadku na zgodność z ustawą zasadniczą na podstawie wniosku każdej sędziego;”

(2) Artykuł 24 (2), e) Ustawy Zasadniczej zostaje zastąpiony przez następujące postanowienia:

(Trybunał Konstytucyjny powinien 🙂

„E) przeglądu wszelkich regulacji prawnych w zakresie zgodności z Ustawą Zasadniczą na wniosek w tym zakresie przez rząd, jedną czwartą członków Parlamentu, Przewodniczący Kurii, Prokurator Naczelny lub Rzecznik Praw Podstawowych;”

(3) Artykuł 24 (4) i (5) z Ustawy Zasadniczej zostaje zastąpiony przez następujące postanowienia:

„(4) Trybunał Konstytucyjny może przejrzeć lub uchylić przepis prawny nie przedłożony do przeglądu, jeżeli jego treść jest ściśle związana z przepisem prawnym przedłożonym do przeglądu.

(5) Trybunał Konstytucyjny może dokonać przeglądu Ustawy Zasadniczej i zmiany w jego zgodności z wymogami proceduralnymi określonymi w Ustawie Zasadniczej w odniesieniu do jego przyjęcia i ogłoszenia. Taka ocena może być wszczęte przez:

a) Prezydenta Rzeczypospolitej w zakresie Ustawy Zasadniczej i jej zmiany, jeżeli zostanie przyjęta, ale jeszcze nie opublikowana,

b) Rząd, czwartą część posłów, prezes Kurii Prokuratora Supreme lub Rzecznik Praw Podstawowych w ciągu trzydziestu dni od daty publikacji.”

(4) Artykuł 24 Ustawy Zasadniczej należy uzupełnić następujących punktach (6) – (9):

„(6) Trybunał Konstytucyjny podejmuje decyzję w sprawie wniosku zgodnie z ust (5) z kolei, ale w ciągu trzydziestu dni najpóźniej. Jeśli Trybunał Konstytucyjny stwierdzi, że Ustawa Zasadnicza lub jej wszelkie zmiany nie są zgodne z wymogami proceduralnymi określonymi w punkcie (5), Ustawy Zasadniczej lub ich zmiany to powinna być:

a) renegocjowana przez Parlament w przypadku określonym w punkcie (5)),

b) uchylona przez Trybunał Konstytucyjny, w przypadku określonych w punkcie (5) b).

(7) Trybunał Konstytucyjny rozpatruje prawodawcy, inicjator ustawy lub jego przedstawiciela i zwraca się o swoje opinie w trakcie procedury określonej przez cardinal Act, jeżeli sprawa dotyczy szerokiej gamy osób. Ten etap postępowania będzie otwarta dla publiczności.

(8) Trybunał Konstytucyjny jest organem z piętnastu członków, z których każdy wybrany przez dwanaście lat przez większością dwóch trzecich głosów członków Parlamentu. Parlament wybiera, większością dwóch trzecich głosów wszystkich posłów, członków Trybunału Konstytucyjnego, aby służyć jako jej przewodniczącego do czasu wygaśnięcia mandatu prezydenta jako konstytucyjną sędziego. Członkowie Trybunału Konstytucyjnego nie mogą być członkami partii politycznych ani angażować się w każdej działalności politycznej.

(9) Szczegółowe zasady dotyczące kompetencji, organizacji i funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego jest określane są w cardinal Act.”

Article 12

 1. Article 24(2) b) of the Fundamental Law shall be replaced by the following provision:

(The Constitutional Court shall:)

b) review immediately but no later than thirty days any legal regulation applicable in a particular case for conformity with the Fundamental Law upon the proposal of any judge;”

 1. Article 24(2) e) of the Fundamental Law shall be replaced by the following provision:

(The Constitutional Court shall:)

e) review any legal regulation for conformity with the Fundamental Law upon an initiative to that effect by the Government, one-fourth of the Members of Parliament, the President of the Curia, the Supreme Prosecutor or the Commissioner for Fundamental Rights;”

 1. Article 24(4) and (5) of the Fundamental Law shall be replaced by the following provisions:

(4) The Constitutional Court may only review or annul a legal provision not submitted to it for a review if its substance is closely related to a legal provision submitted to it for a review.

(5) The Constitutional Court may only review the Fundamental Law and the amendment thereof for conformity with the procedural requirements laid down in the Fundamental Law with respect to its adoption and promulgation. Such a review may be initiated by:

a) the President of the Republic in respect of the Fundamental Law and the amendment thereof, if adopted but not yet published,

b) the Government, a quarter of the Members of Parliament, the President of the Curia, the Supreme Prosecutor or the Commissioner for Fundamental Rights within thirty days of publication.”

 1. Article 24 of the Fundamental Law shall be supplemented by the following Paragraphs (6)–(9):

(6) The Constitutional Court shall decide on the motion pursuant to Paragraph (5) out of turn, but within thirty days at the latest. If the Constitutional Court finds that the Fundamental Law or any amendment thereof does not comply with the procedural requirements defined in Paragraph (5), the Fundamental Law or the amendment thereof shall be:

a) renegotiated by Parliament in the case laid down in Paragraph (5) a),

b) annulled by the Constitutional Court in the case laid down in Paragraph (5) b).

(7) The Constitutional Court shall hear the legislator, the initiator of the Act or their representative and shall obtain their opinions during its procedure defined by cardinal Act if the matter affects a wide range of persons. This stage of the procedure shall be open to the public.

(8) The Constitutional Court shall be a body of fifteen members, each elected for twelve years by a two-third majority of the Members of Parliament. Parliament shall elect, with a majority of two-thirds of the votes of all Members of Parliament, a member of the Constitutional Court to serve as its President until the expiry of President’s mandate as a constitutional judge. Members of the Constitutional Court may not be members of a political party or engage in any political activity.

(9) The detailed rules for the competence, organisation and operation of the Constitutional Court shall be shall be laid down in a cardinal Act.”

Artykuł 13

(1) Artykuł 25 (4) – (7) Ustawy Zasadniczej zostaje zastąpiony przez następujące postanowienia:

„(4) organizacji sądownictwa ma wiele poziomów. Specjalne sądy mogą być ustalone dla poszczególnych grup przypadków.

(5) Centralne obowiązki administracji sądów są wykonywane przez Prezesa Krajowego Urzędu ds. Sądownictwa. Organa samorządu sędziowskiego będą uczestniczyć w administracji sądów.

(6) Na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej, Parlament dokonuje wyboru sędziego jako Prezesa Krajowego Urzędu ds. Sądownictwa na okres dziewięciu lat. Wybór przewodniczącego Krajowego Biura ds. Sądownictwa, wymaga większości dwóch trzecich głosów z głosów członków Parlamentu.

(7) Ustawa może upoważnić inne organy do działania w konkretnych sporach prawnych.”

(2) Artykuł 25 Ustawy Zasadniczej należy uzupełnić dodaje się ustęp (8):

„(8) Szczegółowe zasady organizacji i zarządzania sądami i stanu prawnego i wynagrodzenia sędziów powinny być regulowane przez cardinal Act.”

Article 13

 1. Article 25(4)–(7) of the Fundamental Law shall be replaced by the following provisions:

(4) The organisation of the judiciary shall have multiple levels. Special courts may be established for particular groups of cases.

(5) The central responsibilities of the administration of the courts shall be performed by the President of the National Office for the Judiciary. The bodies of judicial self-government shall participate in the administration of the courts.

(6) Upon a proposal of the President of the Republic, Parliament shall elect a judge to serve as the President of the National Office for the Judiciary for a term of nine years. The election of the President of the National Office for the Judiciary shall require a two-third majority of the votes of the Members of Parliament.

(7) An Act may authorise other organs to act in particular legal disputes.”

 1. Article 25 of the Fundamental Law shall be supplemented by the following Paragraph (8):

(8) The detailed rules for the organisation and administration of courts and for the legal status and remuneration of judges shall be regulated by cardinal Act.”

Artykuł 14

Artykuł 27 Ustawy Zasadniczej należy uzupełnić następujący ustęp (4):

„(4) W celu realizacji podstawowego prawa do rozstrzygnięcia sądu w rozsądnym czasie i aby zrównoważyć obciążenia sądów, Prezes Narodowego Urzędu ds. Sądownictwa może wyznaczyć, w sposób określony przez Ustawę Kardynalną, sąd inny niż sąd właściwości ogólnej, ale z tych samych uprawnień, aby usłyszeć szczególnych przypadkach określonych przez cardinal Act.”

Article 14

Article 27 of the Fundamental Law shall be supplemented by the following Paragraph (4):

(4) To give effect to the fundamental right to a court decision taken within a reasonable time and to balance the workload across courts, the President of the National Office for the Judiciary may appoint, in the way defined by cardinal Act, a court other than a court of general competence but with the same powers to hear particular cases defined by cardinal Act.”

Artykuł 15

Artykuł 34 (3) Ustawy Zasadniczej zostaje zastąpiony przez następujące postanowienia:

„(3) Ustawa lub upoważniony przez dekret rządowy ustawy może wyjątkowo określić obowiązki i uprawnienia związane z administracją publiczną na burmistrzów, prezesom jednostek powiatowych i samorządowych ciał lub urzędników w biurach organów przedstawicielskich.”

Article 15

Article 34(3) of the Fundamental Law shall be replaced by the following provision:

(3) An Act or a government decree authorised by Act may exceptionally specify duties and powers relating to public administration for mayors, presidents of county representative bodies and for heads or clerks of offices of representative bodies.”

Artykuł 16

Artykuł 35 (2) Ustawy Zasadniczej zostaje zastąpiony przez następujące postanowienia:

„(2) Wybory przedstawicieli lokalnych i burmistrzów odbywa się w październiku z piątego roku poprzedniego wyborach lokalnych przedstawicieli i burmistrzów.”

Article 16

Article 35(2) of the Fundamental Law shall be replaced by the following provision:

(2) General elections of local representatives and mayors shall be held in October of the fifth year following the previous general election of local representatives and mayors.”

Artykuł 17

(1) Artykuł 37 (5) Ustawy Zasadniczej zostaje zastąpiony przez następujące postanowienia:

„(5) W przypadku ustawowych przepisów, które weszły w życie w okresie, podczas gdy dług państwowy przekroczył połowę produktu krajowego brutto, ustęp (4) stosuje się także do tego okresu, nawet jeżeli dług państwowy nie przekracza połowę Produkt krajowy brutto.”

(2) Artykuł 37 Ustawy Zasadniczej należy uzupełnić następujących punktach (6) i (7):

„(6) Jak długo zadłużenia państwa przekracza połowę produktu krajowego brutto, jeżeli państwo zaciąga zobowiązania płatnicze na podstawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub inny sąd lub organ wykonawczy dla których kwota dostępna w ramach ustawy budżetowej państwa jest niewystarczająca, wkład w zaspokojenie wspólnych potrzeb ustala się, które są wyłącznie i bezpośrednio związane z realizacją tego obowiązku zarówno w zakresie zawartości i przeznaczenia.

(7) Sposób obliczania długu publicznego i PKB, jak również te odnoszące się do wprowadzania w życie postanowień artykułu 36 oraz ustępy (1) do (3), są określone w ustawie.”

Article 17

 1. Article 37(5) of the Fundamental Law shall be replaced by the following provision:

(5) In the case of the statutory provisions that came into force in the period while state debt exceeded half of the Gross Domestic Product, Paragraph (4) shall also be applicable to such period even if state debt no longer exceeds half of the Gross Domestic Product.”

 1. Article 37 of the Fundamental Law shall be supplemented by the following Paragraphs (6) and (7):

(6) As long as state debt exceeds half of the Gross Domestic Product, if the State incurs a payment obligation by virtue of a decision of the Constitutional Court, the Court of Justice of the European Union or any other court or executive body for which the available amount under the State Budget Act is insufficient, a contribution to the satisfaction of common needs shall be established which shall be exclusively and explicitly related to the fulfilment of such obligation in terms of both content and designation.

(7) The method for the calculation of state debt and the Gross Domestic Product, as well as those relating to the implementation of the provisions of Article 36 and Paragraphs (1) to (3) shall be laid down in an Act.”

Artykuł 18

Artykuł 19

Część Ustawy Zasadniczej wyznaczony jako „Postanowienia końcowe” zastępuje się następującym zapisem:

„KOŃCOWE I INNE POSTANOWIENIA”

Article 19

The part of the Fundamental Law designated as “CLOSING PROVISIONS” shall be replaced by the following provision:

CLOSING AND MISCELLANEOUS PROVISIONS”

Artykuł 20

(1) pkt 3 Ustawy Zasadniczej zostaje zastąpiony przez następujące postanowienia:

„Przepisy przejściowe związane z wejściem w życie Ustawy Zasadniczej są zawarte w punktach 8 do 26”.

(2) W pkt 5 Ustawy Zasadniczej zostaje zastąpiony przez następujące postanowienia:

„5. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego wydane przed dniem wejścia w życie Ustawy Zasadniczej tracą moc. Przepis ten pozostaje bez uszczerbku dla skuteczności prawnej wytwarzanej przez te orzeczenia.”

Article 20

(1) Point 3 of the Fundamental Law shall be replaced by the following provision:

The transitional provisions related to the entry into force of the Fundamental Law are contained in Points 8 to 26.”

(2) Point 5 of the Fundamental Law shall be replaced by the following provision:

5. Constitutional Court rulings given prior to the entry into force of the Fundamental Law are hereby repealed. This provision is without prejudice to the legal effect produced by those rulings.”

Artykuł 21

Część Ustawy Zasadniczej wyznaczony jako „Postanowienia końcowe” dodaje się następujące punkty 6 do 26:

„6. 25 dzień kwietnia będzie Fundamental Day Law z okazji publikacji Ustawy Zasadniczej.

7. Pierwsze wybory przedstawicieli lokalnych i burmistrzów po wejściu w życie Ustawy Zasadniczej odbywa się w październiku 2014 roku.

8. Wejścia w życie Ustawy Zasadniczej nie narusza przepisów dokonanych skutku, środki regulacyjne organizacji prawa publicznego i innych instrumentów prawnych kontroli wydanego państwa, poszczególne decyzje podejmowane i międzynarodowe zobowiązania prawne podjęte przed dniem jej wejścia w życie.

9. Następcą prawnym ciała kompetencji powierzonych i uprawnień na podstawie ustawy z 1949 r. XX na Konstytucji Republiki Węgierskiej jest organem przypisane zadania wykonywane i uprawnienia wynikające z Ustawy Zasadniczej.

10. Republic nazwa Węgrzech mogą być stosowane jako odniesienie do Węgier, po wejściu w życie Ustawy Zasadniczej, zgodnie z przepisami prawa z dniem 31 grudnia 2011 r. do przejścia na nazwę przewidzianą w Ustawy Zasadniczej może nastąpić zgodnie z zasadami odpowiedzialnego zarządzania finansami.

11. Wejście w życie Ustawy Zasadniczej nie narusza mandat parlamentu, rząd i lokalne organy przedstawicielskie rządowych i osób wyznaczonych lub wybranych przed dniem wejścia w życie Ustawy Zasadniczej, z wyjątkami określonymi w pkt 12-18.

12. Poniższe przepisy Ustawy Zasadniczej span style=”font-family: 'Times New Roman’, serif; color: #993300;”/span (1) Point 3 of the Fundamental Law shall be replaced by the following provision:stosuje się także z mandatem osoby po:

a) Artykuł 3 i 4 do parlamentu i członków parlamentu w biurze,

b) Artykuły 12 i 13 do Prezydenta Rzeczypospolitej w biurze,

c) Artykuły 20 i 21 do rządu w biurze i wszystkich członków rządu w biurze,

d) Artykuł 27 (3) do wszystkich sekretarzy sądowych w biurze,

e) Artykuł 33 (2) do przewodniczących wszystkich zgromadzeń i powiatu

f) Artykuł 35 (3) – (6) do wszystkich lokalnych organówli style=”padding-left: 30px;”/olArtykuł 34 (3) Ustawy Zasadniczej zostaje zastąpiony przez następujące postanowienia: przedstawicielskich i burmistrzów w biurze.

13. Obliczenie terminu przewidzianego w artykule 4 (3) f) Ustawy Zasadniczej, rozpocznie się w dniu wejścia w życie Ustawy Zasadniczej.

14. (1) następca prawny Sądu Najwyższego, Krajowa Rada Sprawiedliwości, a ich prezesi będą Curia w zakresie realizacji wyroków i prezes Krajowego Urzędu ds. Sądownictwa w zakresie administrowania sądami, z wyjątkiem określonych kardynał ustawy.

(2) Mandat prezesa Sądu Najwyższego i prezesa i członków Krajowej Rady Sprawiedliwości wygasa, gdy podstawowe prawo w życie.

15. (1) najniższy wiek wymagany przewidzianą w artykule 26 (2) Ustawy Zasadniczej stosuje się do sędziego wyznaczonego zgodnie z zaproszeniem do składania wniosków ogłoszone po dacie wejścia w życie Ustawy Zasadniczej, z wyjątkiem przewidzianym w punkcie (2 ).

(2) W odniesieniu do spotkań bez zaproszenia do składania wniosków, określonych przez prawo, najniższy wiek wymagany stosuje się do sędziów mianowanych po wejściu w życie Ustawy Zasadniczej.

16. Stanowisko Parlamentarnego Rzecznika Praw Obywatelskich nie może być wyznaczona jako Rzecznika Praw Podstawowych po dacie wejścia w życie Ustawy Zasadniczej. Następca prawny Parlamentarnego Rzecznika Praw Obywatelskich, Parlamentarny Rzecznik Praw Narodowych i Etnicznych oraz Sejmowej komisarz dla przyszłych pokoleń będzie komisarz ds. praw podstawowych. Parlamentarny Rzecznik Praw narodowych i etnicznych w biurze będzie Zastępca Rzecznika Praw Podstawowych odpowiedzialnych za ochronę praw narodowości żyjących na Węgrzech po dacie wejścia w życie Ustawy Zasadniczej; Parlamentarny Komisarz ds. Przyszłych Pokoleń w biurze powinny być Zastępca Rzecznika Praw Podstawowych odpowiedzialnych za ochronę interesów przyszłych pokoleń, gdy podstawowe prawo jest skuteczne; ich mandat wygasa, gdy mandat Rzecznika Praw Podstawowych jest zakończona.

17. Mandat Komisarza ds. Ochrony Danych wygasa z wejściem w życie Ustawy Zasadniczej.

18. Stanowisko Prezesa County Zgromadzenia ogłasza się jako przewodniczącego organu County reprezentatywna dla celów oraz z wejściem w życie Ustawy Zasadniczej. Organ przedstawicielski powiatu rozumieniu Ustawy Zasadniczej jest prawnym następcą montażu powiatu.

19. (1) Przepisy Ustawy Zasadniczej stosuje się także do wszystkich spraw w toku, z wyjątkami określonymi w punktach (2) – (5).

(2) Artykuł 6 Ustawy Zasadniczej stosuje się od pierwszego posiedzenia plenarnego, które odbyło się po wejściu w życie Ustawy Zasadniczej.

(3) Procedura uruchomiona na wniosek złożony do Trybunału Konstytucyjnego przez zleceniodawcę, który nie ma już prawo do składania wniosków w ramach Ustawy Zasadniczej przed wejściem w życie Ustawy Zasadniczej wygasa, pod warunkiem, że procedura ma zostać przeniesiony do kompetencji innego organu, który ma kompetencje po dacie wejścia w życie Ustawy Zasadniczej. Wystawca może ponownie złożyć wniosek zgodnie z warunkami określonymi przez kardynała ustawy.

(4) Wszystkie umowy i uprawnienia do obsługi istniejących od dnia 1 stycznia 2012 r. i wszystkich procedur w toku mających na celu zawarcie umów lub w zakresie udzielania wsparcia podlegają art 38 (4) i 39 (1) Ustawy Zasadniczej zgodnie z warunkami ustawy, który zawiera takiego przepisu.

(5) zdanie trzecie pkt 70 / E (3) Ustawy XX z 1949 roku w sprawie Konstytucji Republiki Węgierskiej w życie z dniem 31 grudnia 2011 r. zastosowanie do świadczeń, które kwalifikują się jako emerytury do 31 grudnia 2012 roku na podstawie przepisy obowiązujące na dzień 31 grudnia 2011 roku w odniesieniu do wszelkich zmian w swoich warunkach, charakteru i wysokości, a także do ich transformacji do innych świadczeń lub do ich zakończenia.

20. Sekcje 26 (6), 28 / D, 28 / E i 31 (2) i (3) ustawy z 1949 r. XX na Konstytucji Republiki Węgierskiej w życie z dniem 31 grudnia 2011 r. mają zastosowanie do wszystkich spraw w toku w chwili wejścia w życie Ustawy Zasadniczej, po wejściu w życie Ustawy Zasadniczej.

21. Wkład narodowości żyjących na Węgrzech w pracach parlamentu, jak określono w artykule 2 (2) Ustawy Zasadniczej jest zapewnione po raz pierwszy w odniesieniu do prac Zgromadzenia Narodowego utworzonego po pierwszych wyborach na członków Parlament Europejski po wejściu w życie Ustawy Zasadniczej.

22. Wejścia w życie Ustawy Zasadniczej nie ma wpływu na decyzję Parlamentu, albo do rządu złożone przed jej wejścia w życie na mocy ustawy z 1949 r. XX na Konstytucji Republiki Węgierskiej w sprawie wdrożenia krajowych lub zagranicznych węgierskich sił zbrojnych, rozmieszczenie zagranicznych sił zbrojnych w lub z terytorium Węgier lub stacjonowania Sił Obronnych węgierskich za granicą lub zagranicznych sił zbrojnych na Węgrzech.

23. Zadeklarowane

a) stan kryzysu narodowego podlega przepisom Ustawy Zasadniczej w stanie kryzysu,

b) stanu wyjątkowego podlega przepisom Ustawy Zasadniczej sprawie stanu wyjątkowego, jeśli został uznany z powodu aktów zbrojnych mających na wywrócenie porządku konstytucyjnego lub w wyłącznej przejęcia władzy i poważne masowych aktów przemocy grozi życia i mienia , popełnione z bronią lub przez uzbrojonych osób,

c) stan skrajnego zagrożenia, podlega przepisom Ustawy Zasadniczej o stanie skrajnego zagrożenia, jeśli został uznany z powodu klęski żywiołowej lub wypadku przy pracy masowo zagrażającego życiu lub mienia,

d) stan prewencyjnej obrony podlegają przepisom Ustawy Zasadniczej dotyczących stanu prewencyjnej obrony,

e)/li/spancardinal Act stan na podstawie § 19 / E Ustawy XX 1949 na Konstytucji Republiki Węgierskiej podlegają przepisom Ustawy Zasadniczej na niespodziewane ataki oraz

f) stan zagrożenia, podlega przepisom Ustawy Zasadniczej o stanie zagrożenia.

24. (1) Osoba zabronione spraw publicznych na podstawie prawomocnego wyroku w chwili wejścia w życie Ustawy Zasadniczej nie mają prawa wyborcze, podczas gdy zdanie jest w rzeczywistości.

(2) osoba, pod opieką ograniczenie lub bez jego zdolności w ramach ostatecznego wyroku w dacie wejścia w życie Ustawy Zasadniczej nie mają prawa wyborcze, aż taka opieka jest zakończona, aż sąd uzna istnienie swojego prawa wyborczego.

25. (1) § 12 (2) ustawy z 1949 r. XX na Konstytucji Republiki Węgierskiej, który obowiązywał w dniu 31 grudnia 2011 r. stosuje się do dostarczenia wszelkich lokalnych własności rządowej do stanu lub innej samorządowej do dnia 31 grudnia 2013 roku.

(2) § 44 / B (4) ustawy z 1949 r. XX na Konstytucji Republiki Węgierskiej, który obowiązywał w dniu 31 grudnia 2011 r. stosuje się do dnia 31 grudnia 2012 roku. Po 31 grudnia 2011 r. ustawa lub rozporządzenie rządu z upoważnienia ustawie zakres kompetencji administracyjnych może delegować uprawnienia i do urzędników.

(3) Artykuł 22 (1) i (3) – (5) ustawy z 1949 r. XX na Konstytucji Republiki Węgierskiej, który obowiązywał w dniu 31 grudnia 2011 r. stosuje się do dnia wejścia w życie kardynał Ustawa określoną w Artykule 5 (8) z Ustawą Zasadniczą. Parlament uchwala ustawy kardynalne przewidzianego w art 5 (8) i 7 (3) Ustawy Zasadniczej 30 czerwca 2012.

(4) Do dnia 31 grudnia 2012 r. kardynał ustawa może uzależnić przyjęcie niektórych parlamentarnych decyzji podlegających większością kwalifikowaną.

26. Następujące przepisy tracą moc:

a) Ustawa XX z 1949 roku w sprawie Konstytucji Republiki Węgierskiej,

b) ustawą I z 1972 r. w sprawie zmian do ustawy z 1949 r., XX, a zmieniona i jednolitego tekstu Konstytucji Rzeczypospolitej Ludowej Węgrzech

c) ustawy XXXI z 1989 r. w sprawie zmiany Konstytucji,

d) ustawy XVI z 1990 r. o zmianie Konstytucji Republiki Węgierskiej,

e) ustawy XXIX z 1990 r. o zmianie Konstytucji Republiki Węgierskiej,

f) ustawy XL z 1990 r. w sprawie zmiany Konstytucji Republiki Węgierskiej,

g) Poprawka do Konstytucji z dnia 25 maja 2010 r.,

h) Poprawka do Konstytucji z dnia 5 lipca 2010 r.,

i) Zmiany w Konstytucji z dnia 6 lipca 2010 r.,

j) zmiany w konstytucji z dnia 11 sierpnia 2010 r.,

k) Ustawa CXI z 2010 w sprawie zmiany do ustawy XX 1949 na Konstytucji Republiki Węgierskiej,

l) Ustawa CXIX z 2010 w sprawie zmian do ustawy xx 1949 na Konstytucji Republiki Węgierskiej,

m) Ustawa CLXIII z 2010 w sprawie zmian do ustawy xx 1949 na Konstytucji Republiki Węgierskiej,

n) Ustawa LXI z 2011 w sprawie zmiany do ustawy XX 1949 na Konstytucji Republiki Węgierskiej wymagane do sporządzania niektórych przepisów przejściowych związanych z Ustawą Zasadniczą,

o) Ustawa CXLVI z 2011 w sprawie zmiany do ustawy xx 1949 na Konstytucji Republiki Węgierskiej, a

p) ustawy CLIX z 2011 w sprawie zmiany do ustawy xx 1949 na Konstytucji Republiki Węgierskiej”.

Article 21

The part of the Fundamental Law designated as “CLOSING PROVISIONS” shall be supplemented by the following Points 6 to 26:

6. The 25th day of April shall be Fundamental Law Day to commemorate the publication of the Fundamental Law.

7. The first general election of local representatives and mayors after the entry into force of the Fundamental Law shall take place in October 2014.

8. The coming into force of the Fundamental Law shall not prejudice the effect of laws made, regulatory means of public law organisations and other legal instruments of state control issued, individual decisions made and international legal commitments undertaken before its coming into force.

9. The legal successor of the body assigned remits and powers under Act XX of 1949 on the Constitution of the Republic of Hungary shall be the body assigned remits and powers under the Fundamental Law.

10. The name Republic of Hungary may be used as a reference to Hungary after the coming into force of the Fundamental Law pursuant to the legal provisions effective as of 31 December 2011 until transition to the name laid down in the Fundamental Law can occur according to the principles of responsible financial management.

11. The entry into force of the Fundamental Law shall not affect the mandate of Parliament, the Government and local government representative bodies and persons appointed or elected before the effective date of the Fundamental Law, with the exceptions laid down in Points 12–18.

12. The following provisions of the Fundamental Law shall also be applicable to the mandate of the following persons:

a) Articles 3 and 4 to the Parliament and Members of Parliament in office,

b) Articles 12 and 13 to the President of the Republic in office,

c) Articles 20 and 21 to the Government in office and all Government members in office,

d) Article 27(3) to all court secretaries in office,

e) Article 33(2) to the Presidents of all county assemblies and

f) Article 35(3)–(6) to all local representative bodies and mayors in office.

13. The calculation of the period laid down in Article 4(3) f) of the Fundamental Law shall start on the effective date of the Fundamental Law.

14. (1) The legal successor of the Supreme Court, the National Council of Justice and their Presidents shall be the Curia in terms of delivering judgements and the President of the National Office for the Judiciary in terms of the administration of courts, with the exception defined by cardinal Act.

(2) The mandate of the President of the Supreme Court and the President and members of the National Council of Justice shall terminate when the Fundamental Law takes effect.

15. (1) The lowest age requirement laid down in Article 26(2) of the Fundamental Law shall apply to any judge appointed according to a call for applications announced after the effective date of the Fundamental Law, with the exception laid down in Paragraph (2).

(2) Regarding appointments without a call for applications as defined by law, the lowest age requirement shall apply to judges appointed after the coming into force of the Fundamental Law.

16. The position of Parliamentary Commissioner for Citizens’ Rights shall be designated as the Commissioner for Fundamental Rights after the effective date of the Fundamental Law. The legal successor of the Parliamentary Commissioner for Citizens’ Rights, the Parliamentary Commissioner for National and Ethnic Rights and the Parliamentary Commissioner for Future Generations shall be the Commissioner for Fundamental Rights. The Parliamentary Commissioner for National and Ethnic Rights in office shall be the Deputy of the Commissioner for Fundamental Rights responsible for protecting the rights of nationalities living in Hungary after the effective date of the Fundamental Law; the Parliamentary Commissioner for Future Generations in office shall be the Deputy of the Commissioner for Fundamental Rights responsible for protecting the interests of future generations when the Fundamental Law takes effect; their mandate shall be terminated when the mandate of the Commissioner for Fundamental Rights is terminated.

17. The mandate of the Commissioner for Data Protection shall be terminated with the coming into force of the Fundamental Law.

18. The position of the President of the County Assembly shall be designated as the President of the County Representative Body for the purposes and from the coming into force of the Fundamental Law. The county representative body defined by the Fundamental Law shall be the legal successor of the county assembly.

19. (1) The provisions of the Fundamental Law shall also be applicable to all matters in progress, with the exceptions laid down in Paragraphs (2)–(5).

(2) Article 6 of the Fundamental Law shall be applicable from the first session of Parliament to be held after the coming into force of the Fundamental Law.

(3) A procedure launched upon a motion filed with the Constitutional Court by an originator who no longer has the right to file motions under the Fundamental Law before the coming into force of the Fundamental Law shall terminate, provided that the procedure is to be transferred to the remit of another body that has competence after the effective date of the Fundamental Law. The originator may resubmit the motion according to the conditions defined by cardinal Act.

(4) All agreements and entitlements to support existing as of 1 January 2012 and all procedures in progress aimed at the conclusion of agreements or at the provision of support shall be subject to Articles 38(4) and 39(1) of the Fundamental Law according to the conditions of the Act which contains such provision.

(5) The third sentence of Section 70/E(3) of Act XX of 1949 on the Constitution of the Republic of Hungary in force as of 31 December 2011 shall be applicable to the benefits which qualify as pension until 31 December 2012 under the rules in force as of 31 December 2011 with respect to any change in their conditions, nature and amount, and to their transformation to other benefits or to their termination.

20. Sections 26(6), 28/D, 28/E and 31(2) and (3) of Act XX of 1949 on the Constitution of the Republic of Hungary in force as of 31 December 2011 shall be applicable to all matters in progress at the time of the coming into force of the Fundamental Law after the coming into force of the Fundamental Law.

21. The contribution of nationalities living in Hungary to the work of Parliament as defined by Article 2(2) of the Fundamental Law shall be ensured for the first time with respect to the work of the National Assembly formed after the first general elections of the Members of Parliament after the coming into force of the Fundamental Law.

22. The coming into force of the Fundamental Law shall not affect any decision of Parliament or the Government made before its coming into force under Act XX of 1949 on the Constitution of the Republic of Hungary concerning the domestic or foreign deployment of Hungarian Defence Forces, the deployment of foreign armed forces in or from the territory of Hungary or the stationing of the Hungarian Defence Forces abroad or of foreign armed forces in Hungary.

23. A declared

a) state of national crisis shall be subject to the provisions of the Fundamental Law on the state of national crisis,

b) state of emergency shall be subject to the provisions of the Fundamental Law on the state of emergency if it was declared due to armed acts aimed at overturning constitutional order or at the exclusive acquisition of power and serious mass acts of violence threatening life and property, committed with arms or by armed persons,

c) state of extreme danger shall be subject to the provisions of the Fundamental Law on the state of extreme danger if it was declared due to a natural disaster or industrial accident massively endangering life or property,

d) state of preventive defence shall be subject to the provisions of the Fundamental Law on the state of preventive defence,

e) state under Section 19/E of Act XX of 1949 on the Constitution of the Republic of Hungary shall be subject to the provisions of the Fundamental Law on unexpected attacks, and

f) state of danger shall be subject to the provisions of the Fundamental Law on the state of danger.

24. (1) A person prohibited from public affairs under a final sentence at the time of the coming into force of the Fundamental Law shall not have suffrage while the sentence is in effect.

(2) A person under guardianship restricting or excluding his capacity under a final judgement at the effective date of the Fundamental Law shall not have suffrage until such guardianship is terminated or until a court determines the existence of his or her suffrage.

25. (1) Section 12(2) of Act XX of 1949 on the Constitution of the Republic of Hungary, which was in force on 31 December 2011, shall be applicable to the delivery of any local government property to the state or any other local government until 31 December 2013.

(2) Section 44/B(4) of Act XX of 1949 on the Constitution of the Republic of Hungary, which was in force on 31 December 2011, shall be applicable until 31 December 2012. After 31 December 2011, an Act or a government decree by authority of an Act may delegate administrative remits and powers to clerks.

(3) Section 22(1) and (3)–(5) of Act XX of 1949 on the Constitution of the Republic of Hungary, which was in force on 31 December 2011, shall be applicable until the coming into force of the cardinal Act laid down in Article 5(8) of the Fundamental Law. Parliament shall adopt the cardinal Act laid down in Articles 5(8) and 7(3) of the Fundamental Law by 30 June 2012.

(4) Until 31 December 2012, a cardinal Act may make the adoption of certain Parliamentary decisions subject to qualified majority.

26. The following laws shall be repealed:

a) Act XX of 1949 on the Constitution of the Republic of Hungary,

b) Act I of 1972 on the amendment to Act XX of 1949 and the revised and restated text of the Constitution of the People’s Republic of Hungary,

c) Act XXXI of 1989 on the amendment to the Constitution,

d) Act XVI of 1990 on the amendment to the Constitution of the Republic of Hungary,

e) Act XXIX of 1990 on the amendment to the Constitution of the Republic of Hungary,

f) Act XL of 1990 on the amendment to the Constitution of the Republic of Hungary,

g) the Amendment to the Constitution dated 25 May 2010,

h) the Amendment to the Constitution dated 5 July 2010,

i) the Amendments to the Constitution dated 6 July 2010,

j) the Amendments to the Constitution dated 11 August 2010,

k) Act CXIII of 2010 on the amendment to Act XX of 1949 on the Constitution of the Republic of Hungary,

l) Act CXIX of 2010 on the amendment to Act XX of 1949 on the Constitution of the Republic of Hungary,

m) Act CLXIII of 2010 on the amendment to Act XX of 1949 on the Constitution of the Republic of Hungary,

n) Act LXI of 2011 on the amendment to Act XX of 1949 on the Constitution of the Republic of Hungary required for the drafting of certain temporary provisions related to the Fundamental Law,

o) Act CXLVI of 2011 on the amendment to Act XX of 1949 on the Constitution of the Republic of Hungary, and

p) Act CLIX of 2011 on the amendment to Act XX of 1949 on the Constitution of the Republic of Hungary.”

Artykuł 22

(1) Ustawy Zasadniczej,

a) w części wyznaczonej jako „narodowe wyznanie”, tekst „Narodowości żyjące z nami” zastępuje się tekstem „Wyznajemy, że narodowości żyjące z nami”, tekst „dyktatura komunistyczna” zastępuje się tekstem „komunistyczna dyktatura”, tekst „Podstawą naszego porządku prawnego: jest ono przymierze” zastępuje się wyrazami „na podstawie naszego porządku prawnego, musi być sojusz”,

b) w F art (2), tekst „powiatów” zastępuje się tekstem „Kapitał, powiatów”, tekst „miast i miasteczek” zastępuje się tekstem „w stolicy, miast i miasteczek”,

c) w art P (2), tekst „roślin rolniczych” zastępuje się tekstem „gospodarstw rodzinnych i innych roślin rolniczych”,

d) w art T (1), tekst „w Ustawy Zasadniczej” zastępuje się tekstem „Prawa podstawowe i w Ustawy Zasadniczej”,

e) w artykule XV (4), tekst „prawną równość” zastępuje się tekstem „równości szans i integracji społecznej”,

f) w artykule XV (5), tekst „dzieci” zastępuje się tekstem „rodzin, dzieci”,

g) w arty 13. The calculation of the period laid down in Article 4(3) f) of the Fundamental Law shall start on the effective date of the Fundamental Law.kule XVII (2), tekst „lub prawo do strajków” zastępuje się tekstem „w tym prawa pracowników do zaprzestania pracy”,

h) w artykule XIX (1), tekst „niepełnosprawność” zastępuje się tekstem „niepełnosprawności, niepełnosprawności”,

i) w artykule 1 (2), e), tekst „Prokurator Naczelny” zastępuje się tekstem „Prezes Narodowego Urzędu ds. Sądownictwa, Prokurator Naczelny”,

j) w artykule 5 (4), tekst „w regulaminie” zastępuje się tekstem „zgodnie z postanowieniami regulaminu”,

k) w artykule 5 (6), wyrazy „na podstawie regulaminu” zastępuje się tekstem „zgodnie z postanowieniami regulaminu”,

l) w artykule 9 (3), j), tekst „Prokurator Naczelnp lang=”en-GB” style=”padding-left: 30px;” align=”LEFT”y” zastępuje się tekstem „Prezes Narodowego Urzędu ds. Sądownictwa, Prokurator Naczelny”,

m) w artykule 9 (3), l), tekst „prezes Węgierskiej Akademii Nauk” zastępuje się tekstem „prezes Węgierskiej Akademii Nauk i przewodniczący Węgierskiej Akademii Sztuki”,

n) w artykule 13 (2), tekst „umyślnego” zastępuje się tekstem „winy”,

o) w artykule 24 (3)), tekst „c) i e)” zastępuje się tekstem „, c), e) oraz f)”,

p) w artykule 24 (3), c), tekst „f)” zastępuje się tekstem „g)”,

q) w artykule 26 (2), tekst „Prezydent Kurii” zastępuje się tekstem „prezes Kurii i Prezesa Krajowego Urzędu ds. Sądownictwa”,

r) w artykule 29 (1), tekst „Prokurator Naczelny i prokuratura” zastępuje się tekstem „Prokurator Naczelny i prokuratura jest niezależna”, tekst „egzekwowanie państwo do popytu na karę” zastępuje się tekstem „wyłącznie egzekwowanie państwo do popytu na karę jako oskarżyciela publicznego”,

s) w artykule 29 (2), tekst „Według ustawowej definicji (…) prokuratura” zastępuje się tekstem „prokuratury”,

t) w artykule 29 (2)), tekst „prawa ćwiczenia” zastępuje się tekstem „prawa wykonywania określonych przez prawo”,

u) w artykule 29 (2), d), tekst „określone przez ustawy” zastępuje się tekstem „jako obrońcy interesu publicznego określonych przez Ustawy Zasadniczej lub prawa”,

v) w artykule 32 (5), tekst „metropolitalnych lub powiatu” zastępuje się tekstem „metropolii i powiatu”, tekst „Obowiązek legislacyjny” zastępuje się tekstem „obowiązek przeniesienia dekrety lub podejmowania decyzji”, tekst „Obowiązek legislacyjny” zastępuje się tekstem „obowiązek przekazać dekrety lub podejmowania decyzji”, tekst „local zarządzenia” zastępuje się tekstem „zarządzenia lokalnej lub lokalnego decyzji rządu”.

(2) stosuje się przepisy przejściowe Ustawy Zasadniczej Węgier (31 grudnia 2011) traci moc.

Article 22

 1. In the Fundamental Law,

  1. in the part designated as “NATIONAL AVOWAL”, the text “The nationalities living with us” shall be replaced by the text “We proclaim that the nationalities living with us”, the text “communist dictatorships” shall be replaced by the text “the communist dictatorship”, the text “the basis of our legal order: it shall be a covenant” shall be replaced by the text “the basis of our legal order, it shall be an alliance”,

  2. in Article F(2), the text “counties” shall be replaced by the text “the capital, counties”, the text “cities and towns” shall be replaced by the text “in the capital, cities and towns”,

  3. in Article P(2), the text “agricultural plant” shall be replaced by the text “family farms and other agricultural plants”,

  4. in Article T(1), the text “in the Fundamental Law” shall be replaced by the text “the Fundamental Law and in the Fundamental Law”,

  5. in Article XV(4), the text “legal equality” shall be replaced by the text “equality of opportunity and social inclusion”,

  6. in Article XV(5), the text “children” shall be replaced by the text “families, children”,

  7. in Article XVII(2), the text “or hold strikes” shall be replaced by the text “including the right of employees to discontinue work”,

  8. in Article XIX(1), the text “disability” shall be replaced by the text “disability, handicap”,

  9. in Article 1(2) e), the text “the Supreme Prosecutor” shall be replaced by the text “the President of the National Office for the Judiciary, the Supreme Prosecutor”,

  10. in Article 5(4), the text “under the Rules of Procedure” shall be replaced by the text “under the provisions of the Rules of Procedure”,

  11. in Article 5(6), the text “under the Rules of Procedure” shall be replaced by the text “under the provisions of the Rules of Procedure”,

  12. in Article 9(3) j), the text “the Supreme Prosecutor” shall be replaced by the text “the President of the National Office for the Judiciary, the Supreme Prosecutor”,

  13. in Article 9(3) l), the text “the President of the Hungarian Academy of Sciences” shall be replaced by the text “the President of the Hungarian Academy of Sciences and the President of the Hungarian Academy of Arts”,

  14. in Article 13(2), the text “wilful” shall be replaced by the text “the wilful”,

  15. in Article 24(3) a), the text “c) and e)” shall be replaced by the text “c), e) and f)”,

  16. in Article 24(3)c), the text “f)” shall be replaced by the text “g)”,

  17. in Article 26(2), the text “the President of the Curia” shall be replaced by the text “the President of the Curia and the President of the National Office for the Judiciary”,

  18. in Article 29(1), the text “The Supreme Prosecutor and prosecution services” shall be replaced by the text “The Supreme Prosecutor and prosecution services shall be independent”, the text “enforcing the State’s demand for punishment” shall be replaced by the text “exclusively enforcing the State’s demand for punishment as public accuser”,

  19. in Article 29(2), the text “By statutory definition, (…) prosecution services” shall be replaced by the text “prosecution services”,

  20. in Article 29(2) a), the text “exercise rights” s/spanp lang=”en-GB” align=”LEFT”hall be replaced by the text “exercise rights as defined by law”,

  21. in Article 29(2) d), the text “defined by law” shall be replaced by the text “as defender of the public interest defined by the Fundamental Law or law”,

  22. in Article 32(5), the text “metropolitan or county” shall be replaced by the text “metropolitan and county”, the text “legislative obligation” shall be replaced by the text “obligation to pass decrees or take decisions”, the text “legislative obligation” shall be replaced by the text a “obligation to pass decrees or take decisions”, the text “local ordinance” shall be replaced by the text “local ordinance or local government decision”.

 1. The Transitional Provisions of the Fundamental Law of Hungary (31 December 2011) shall be repealed.

Artykuł 23

(1) Zmiana Ustawy Zasadniczej wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po jego opublikowaniu.

(2) Parlament przyjmie tę poprawkę do Ustawy Zasadniczej, zgodnie z art 1 (2)) i S (2) z Ustawą Zasadniczą.

(3) Wraz z opublikowaniem tej poprawki do Ustawy Zasadniczej, poprawione i jednolitego tekstu Ustawy Zasadniczej są publikowane w Dzienniku Urzędowym.

(4) Artykuły 20 i 21 (2), bez uszczerbku dla skuteczności prawnej produkowanego przez przepisów przejściowych Ustawy Zasadniczej Węgier (31 grudnia 2011) przed dniem wejścia w życie czwartej zmiany do Ustawy Zasadniczej Węgier ( … 2013).

Article 23

 1. This Amendment to the Fundamental Law shall come into force on the first day of the month after its publication.

 2. Parliament shall adopt this Amendment to the Fundamental Law pursuant to Articles 1(2) a) and S(2) of the Fundamental Law.

 3. Simultaneously with the publication of this Amendment to the Fundamental Law, the revised and restated text of the Fundamental Law shall be published in the Official Gazette.

 4. Articles 20 and 21(2) is without prejudice to the legal effect produced by the Transitional Provisions of the Fundamental Law of Hungary (31 December 2011) prior to the entry into force of the Fourth Amendment to the Fundamental Law of Hungary (… 2013).

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *