Trzecia poprawka

o ściganiu za zbrodnie przeciwko ludzkości i przedawnieniu przestępstwa popełnionego w czasie komunistycznej dyktatury i wykluczeniu każdego odpowiedzialnego

Parlament potwierdził swoje poparcie dla prawa międzynarodowego, prawo międzynarodowe, że najpoważniejsze przestępstwa są uważane/uznawane za elévülhetetlennek i dyktatury komunistycznej i üldözetlenül pozostała zaangażowana niektóre przestępstwa uznawały następujące prawa:

1. Przestępstwa nie ulegające przedawnieniu zgodnie z prawem międzynarodowym

§ 1 Zgodnie z prawem międzynarodowym, nie podlegają przedawnieniu ani nie wygasają przestępstwa, które nawet w myśl ówcześnie obowiązującego prawa krajowego były czynem przestępczym. Obejmują to w szczególności:

a) rok 1971. Nr 1 Konwencja o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości, Nowy Jork, 26 listopada 1968 r.
(DzU z 1970 r., nr 26, poz. 208, załącznik i z 1971r., nr 7, poz. 85),
Artykuł I podpunkt b) oraz Porozumienie międzynarodowe w przedmiocie ścigania i karania głównych przestępców wojennych Osi Europejskiej, podpisane w Londynie dnia 8 sierpnia 1945 r. (Dz.U. z 1947 r., nr 63, poz. 367), Artykuł VI pkt (c) zbrodnie przeciwko ludzkości;

b) 1954-sze 32-cie Konwencje o ochronie ofiar wojny podpisane w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r. (Dz.U. 1956 nr 38, poz.171 i 179), w II Konwencji o polepszeniu losu rannych, chorych i rozbitków sił zbrojnych na morzu (Dz. U. z 1956 r., nr 56, poz. 175, załącznik) w rozumieniu art, jeśli dokonano poważnych przestępstw;

c) 1954-sze 32-cie Konwencje o ochronie ofiar wojny podpisane w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r. (Dz.U. 1956 nr 38, poz.171 i 179), w III Konwencji o traktowaniu jeńców wojennych Genewa, 12 sierpnia 1949 r. (DzU z 1956r., nr 38, poz. 175, załącznik), jeśli nie międzynarodowy konflikt zbrojny popełnił poważne przestępstwa.

§ 2
(1) Międzynarodowego Statutu Trybunał Wojskowy w Norymberdze z 6. Fakty Artykuł oficjalnego węgierskiego tłumaczenia z następujących czynności:
(…)

2. Ściganie zbrodni popełnionych przez komunistycznę dyktaturę

§ 3 (1) Dla celów niniejszej ustawy zdefiniowano:
a) zbrodnia komunistyczna: przestępstwo popełnione przez dyktaturę komunistyczną,

aa) które było przestępstwen określonym w Kodekieu Karnym jako wykroczenie wymienione w załączniku nr 1

ab) które zostały popełnione przez państwo za zgodą lub w imieniu partii,

ac) które nie było przedmiotem postepowania karnego z powodów politycznych ze względu na dyktaturę komunistyczną,

b) dyktatura komunistyczna: 1944-1989;

c) przestępstwo przeciw stronie państwowej: przestępstwa popełnione przez urzędników firm państwowych w trakcie ich kadencji, dokonanych w związku z wykonywaniem poleceń Centralnego Komitetu Węgierskiej Partii Robotniczej (MDP) i Komitetu Centralnego Węgierskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej (HSWP),

d) przestępstwo strony państwowej: przestępstwo popełnione przez urzędników firm państwowych w trakcie ich kadencji, polegających na podejmowaniu działań w celu wzmocnienia i utrzymania przewagi na korzyść Centralnego Komitetu Węgierskiej Partii Robotniczej (MDP) i Komitetu Centralnego Węgierskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej (HSWP) jako władzy państwowej,

e) przestępstwo obustronne: przestępstwo popełnione na rozkaz lub za wiedzą urzędników partyjno-państwowych, w związku z wykonywaniem urzędu lub wykonywaniem mandatu, popełnione za zgodą Centralnego Komitetu Węgierskiej Partii Robotniczej (MDP) i Komitetu Centralnego Węgierskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej (HSWP).

(2) W rozumieniu ustawy uważa się, że przestępstwo popełnione przez sprawcę z powodów politycznych i nie objęte postępowaniem karnym w oparciu o istniejący w czasach komunistycznej dyktatury kodeks karny, nie jest przestepstwem, o ile nie jest przestępstwem przeciw stronie państwowej, przestępstwem strony państwowej lub przestępstwem obustronnym.

§ 4 (1) Upływ zbrodni komunistycznych określają przepisy przejściowe Ustawy Zasadniczej Artykuł 2 (2) i (3).

(2) Ustawa ta nie ma wpływu na przepisy o przedawnieniu zbrodni komunistycznych, których przestępstwo objete w prawie karnym obowiązującym od 2 maja 1990 do 31 grudnia 2011, które odbędzie sie odbędzie się między 2 maja 1990 a 31 grudnia 2011 w postępowaniu karnym przeciwko sprawcy.

§ 5 Przestępstwa wobec przepisów węgierskiego kodeksu karnego odnoszących się do odpowiednich zapisów w § 4 KROMN nie wygasają, zagrożone karą, zgodnie z prawem międzynarodowym, popełnione przestępstwo nie podlegają przedawnieniu, niezależnie od dyktatury komunistycznej.

§ 6 (1) Komunistyczne zbrodnie z § 4 i 5 bez wyjątku, powinny być brane pod uwagę przy wdrażaniu w życie prawa karnego przy ocenie istniejącego kodeksu karnego, (2) – nie stosować z mocą wsteczną.

(2) Jeśli komunistyczne zbrodnie w skutecznym leczeniu prawa karnego nie jest przestępstwem, czy łagodniejsze oceny, a następnie – 4 i 5 w § Bez uszczerbku – skuteczna ocena prawa karnego stosuje się.

czy lżejsza oceny i – 4 i 5 w § Bez uszczerbku – rzeczywista ocena prawa karnego stosuje się.

lub łagodniejszy wyrok, a następnie – z zastrzeżeniem skutecznej analizy prawa karnego – w § 4 i 5, bez uszczerbku.

(3) (1) i (2) przestępstwo z komunistycznego złagodzone kary nałożone na czas nieokreślony, a zwłaszcza partii komunistycznej oskarżony o popełnienie zbrodni zdrowia lub wiek.

(3) (1) i (2) przestępstwo pod groźbą kary złagodzone Komunistyczna nałożone na czas nieokreślony, a zwłaszcza partii komunistycznej oskarżony o popełnienie zbrodni zdrowia lub wiek.

(3) (1) i (2) przestępstwo z komunistycznego złagodzone kary nałożone na czas nieokreślony, aby zwłaszcza Komunistycznej Partii popełnienia zbrodni zdrowia lub wiek.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *